به گزارش تبریزمن، ناصر شفق مدیرعامل سابق باشگاه تراکتورسازی در واکنش به حواشی اخیر در مورد مشکلات مالی و آشفتگی اسناد واکنش نشان داد.

درخصوص بدهی های باشگاه تراکتور در دوران اینجانب علیرغم همه بی مهری ها و شایعه سازی ها واخبارنادرستی که طی سالیان متمادی ازغیبت خبری ورسانه یی این حقیرساخته وپرداخته میشد ناچاربه جوابگویی می باشم که بخشی از تاریخ پرافتخار تراکتور سازی تحریف نشود فلذا باستحضار میرساند.

١- ده درصد قراد هر بازیکنی به شرط تمدید قراداد فصل بعد برای هربازیکنی پرداخت می شود واین موضوع را همه افرادی که بطور حرفه یی در امر فوتبال اشراف دارند مطلع هستند وتنها بدهی ما همان ده درصد بازیکنان بود که درصورت تمدید قرداد بصورت اتوماتیک با قرداد فصل جدید پرداخت می شود ودرصورت عدم تمدید قرارداد بدیهی ست از مبلغ سالیانه بازیکن بعنوان حق رشد کسرمیگردد که چون قبل از شروع فصل متاسفانه باشگاه تصرف گردید طبیعی بود که مدیریت جدید سیاستهای جذب ویا رد بازیکنان و دیگر عوامل را عهده دارمی شدند و بدهکاری وطلب محسوب نمی شود و در واقع حساب عادی باشگاه قلمداد میگردد.

بطور کلی بدهی باشگاه به افرادمتفرقه از بدهی انباشت سالهای گذشته باشگاه بوده که توسط اینجانب تسویه حساب گردیده بود چرا که عدم صعود تراکتورسازی به لیگ برتر درطول هشت سال را ازبابت همین خورده بدهی ها واه مردم وعوامل طلبکار میدانستم وبه همین خاطر اول توسط سردار معزز سپاه اقای علی غفوری به امور گذشته یک سروسامانی دادیم وبه صفررساندیم که بعدها کارخانه طلب مارا تسویه کند وبدهی مبلغ ٧۶٣ میلیون تومان از لیگ یک بجامانده ازبابت بخشی ازبدهی کارخانه به اینجانب بود که صرف هزینه های خارج از تیم فوتبال بود که درتعهد کارخانه بود که بعضاً اقلام سرمایه یی برای کارخانه بود ازجمله ساخت ورزشگاه اختصاصی ترکتوروساخت زمین چمن مصنوعی وراه اندازی تیمهای تکواندو تنیس روی میز و کاراته و والیبال وتعمیروراه اندازی استخر وخوابگاه ها وبدهی انباشت گذشته که بسیار بیشتر ازهزینه تیم فوتبال بودکه هنوزبه ذمه کارخانه می باشد وبالاخره روزی عدالت گمشده برزمین سایه گسترخواهد بودو……

ملاحظه میفرمایی که این مبلغ در مقابل طلب های که اینجانب از کارخانه تراکتور داشتم رقم بسیار ناچیزی بود که هنوز بعدازگذشت ۶ سال هنوز تسویه ننموده اند.

٢- کلیه قراداد ها و عملکرد مالی باشگاه پس از تصرف، در همان زمان بخاطر تنویرافکار عمومی علیرغم میل باطنی خیلی هادرسایت باشگاه گذاشته شد ومنتشرگردید که راه را بر هرگونه سوءاستفاده دیگران وبالاخص ان عزیزانی که از امدن تراکتور به لیگ برتر ناراحت وغمگین و برخی ها که حتی خشمگین بودند و الان میمانم درحکمت خدا که علیرغم توصیه اشان مبنی برعدم انتشارصورت های مالی برخلاف میل انان ریز صورت های مالی رامنتشر کردیم وخدا میداند که اکرمنتشر نمکردیم الان چه ها دیگر نمیگفتند ؟!!!!

خیلی هاما راسرزنش وملامت میکردند که این چه کاری بود که شما کردید واین فاجعه ( صعود تراکتور) به لیگ برتر چه هزینه وپیامدهای برای استان خواهد داشت !!! وجالب اینکه درظاهرودرمقابل افکارعمومی برخی ازهمان افراد قبلها عنوان میکردند که اگربتوانی بعدازهشت سال صعود تراکتور را رقم بزنی میدانی رابنام شخص شما نامگذاری خواهیم کرد وپاداشی درخور شان این حماسه پرداخت می گردد واین دوگانکی هنوز هم برای من هضم شدنی نیست
( البته جبران شد انهم چه جبرانی ) !!!

٣- وام جوانان خیر به مبلغ یک ونیم میلیلردتومانی از بابت حمایت ظاهری دولت وقت بود که قرار شده بود ازبابت تبلیغاتی دولت برای شادی دل هواداران تراکتورمبلغ چهار میلیاردتومان ازسوی رییس جمهوروقت به باشگاه بخطر بدست اوردن دل میلیونها هوادار اذربایجانی ومشارکت دراحساسات پرشور هواداران به باشگاه پرداخت شود که فقط دومیلیارد ان توسط وزارت صنایع بعدازپیگیریهای مکرر اینجانب وبرخی از نمایندگان محترم مجلس محقق شد وچون زمان پرداخت بخاطربورکراسی طولانی میشد توسط سه تن ازمعتمدین استانی بذل محبت شد که توسط جوانان خیر پرداخت واز محل وزارت صنایع توسط استانداری تادیه شود که درعمل به همین خاطر اینجانب چک شخصی به جوانان خیر دادم لیک درادامه بعلت شور واشتیاقی که تراکتور نه تنها در اذربایجان که درکل ایران وبلکه در رسانه های خارجی حتی اروپاایجاد کرده بود بحث اسپانسر شدن این موسسه مطرح شد که درقبال این وام مقررگردید روی پیراهن تراکتورسازی تبلیغات شود که این موضوع هم انجام شد و قراربود چکهای اینجانب عودت داده شود که هنوزهم بعداز اینهمه سال پس داده نشده است.

عجیبتر اینکه دشمنان دیروز تراکتور همه حامی تراکتور شده بودند و البته نیاز به تاکید اینجانب نیست که همه این علایق فقط برای جذب هواداران و دل افکار عمومی و اعتبار و محبوبیت تراکتور دربین مردم بود بلکه ازبابت وظیفه و احساس مسئولیت در مقابل اجتماع ومهمتر به سبب قرب به درگاه الهی همچون فریضه امربه معروف ونهی ازمنکر بوده وبالاخره جوابگویی در روز واپسین همه حجت حضوردراین میدان پربلا برای این عزیزان بوده است که تاجاییکه مسولین ورزش ان روزهامرا نیز ارشاد فرمودند که جاده تبریز به تهران طولانی است وچه بسا خطر تصادف بایک تراکتور درکمین همه میتواند باشد ودراین راه پر وپیچ خم بودن ، سریع چکی رااماده کردم وبه سازمان لیگ مراجعه کردم و چکی به میزان دومیلیارد تومان ارایه نمودم که مورد تایید سازمان لیگ وقت نیز میباشد وتاییدیه ان موجود است ولی همانان دیگر عزم خود راجزم کرده بودند که نگذارند تراکتورسامان بگیرد واگر نبود تجربه تلخ ابومسلم که میخواستند اسم تیم راعوض کنند وتیم را به خاک سیاه نشاندند تراکتور راهم متلاشی میکردند ولی اینبار دیگر متوجه شده بودم علاقمندان به مسایل سیاسی قصه یی اغازکرده بودند که

با حمایت تربیت بدنی وقت کشور سر از مسایل دیگر می اورد که این مقال درحوصله این مجال نیست وبا افسانه سازی مارا درمقابل کسانی قرار میدهند که مارا یارای مقابله نخواهدبودو…
از ان پس تمام تلاش و سعی وکوششم همچون مادر واقعی وقف بقا ونجات تیم شد بالاخره ماه زیر ابر نمیماند وخدای قادر ورحمان است وبه قول اقبال لاهوری می رسد روزی که زنجیرغلامان بشکند.

٩- امیداست که اگر بخاطر تراکتور سکوت کرده ام به حرمت احترام متقابل از سکوت اینجانب ونبودن حقیر درعرصه خبراز اشاعه اخبار نادرست برسم جوانمردی خودداری گردد.

١٠ – هم اینک تراکتور احتیاج به ارامش دارد اجازه دهیم تراکتور در کمال ارامش مسیر خود را طی کند همانطوریکه درسال پس از … حقیر همواره درهرزمان و درهرحال ازباشگاه حمایت کردم درحالیکه خون” جگر” با غم “دل ” می امیختم وشکایت ازاین نامردمی ها جزبه خداوند لایزال نمی برم.

١١- احترام ویژه یی به همه اقایان مدیرعامل ومسئولین تراکتور چه در کذشته وچه درحال قائلم واگر کدورتی بینشان بهر دلیلی هست لطفا نام مرا وارد اختلافات خود نفرمایند در قاموس اینجانب جز رعایت ادب واحترام به همه احادجامعه نمیگنجد.

١٢- بالاخره دنیا دار مکافات است سعی کنیم هم برای خود وهم برای دیگران ارامش ومحبت هدیه ببریم.

چون زمان کوتاه است و برای بدست اوردن هیچ مقامی ارزش شکستن هیچ دلی را ندارد

سو گلر اخار گدر
وریانی یخار گدر
بودونیا پنجره دی
هرگلن باخار گدر

فرزند اذربایجان
ناصرشفق


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :