به گزارش تبریزمن، در اواسط تمرین روز گذشته تراکتورسازان، اتفاق غیر منتظره ای پدیدار شد.

بازیکنان با دستور تونی برای رفع تشنگی خود در حال رفتن به کنار زمین بودند که با توجه به سیستم مکانیزه آبیاری زمین چمن تراکتورسازان، ناگهان دهانه های آب بیرون زده و آبیاری آغاز شد.

نکته جالب اینکه بازیکنان از این کار استقبال کردند و گفتند در بین هر تمرین این کار انجام شود تا زمین نم شده و سفتی زمین کاسته شود که باعث کاهش مصدومیت ها خواهد شد.

این کار قبل و بین نیمه بعضی از مسابقات اروپایی صورت می گیرد.

DSCT-20

DSCT-22

DSCT-23


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :