در حالی که چند ساعت از مهلت قانونی انتخابات مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته است، حضور مردم در حوزه های رای گیری به شدت افزایش یافته و شاهد تمدید های پیاپی زمان انتخابات هستیم.

تبریزمن، سرویس سیاسی: امروز، دهم اردیبهشت، روز برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مردم بار دیگر در پای صندوق های رای حاضر شده و افراد منتخبشان را با توجه به لیست ها و برنامه های مختلف روی برگه ها نوشتند.

با این حال میزان حضور و مشارکت در ساعات اولیه در مقایسه با مرحله اول انتخابات، بسیار کم، نازل و بدون مشاهده صف های دراز و طویل معمول بود.

با این حال هر چه به ساعت پایانی رای گیری نزدیک تر شدیم، میزان مشارکت و حضور قشر جوان و روشنفکر جامعه رو به افزایش نهاد و باعث تمدید چندین و چندباره مهلت رای گیری شد. گفته می شود در صورت ادامه روند افزایش حضور مردم در پای صندوق های رای، شاید میزان مشارکت به ۳۵ الی ۴۰ درصد نیز برسد.

به نظر می رسد روند تمدید زمان رای گیری نیز باز هم تمدید شده و تا ساعات پایانی امروز ادامه دار باشد تا همه افرادی که قصد مشارکت در انتخابات را دارند، امکان حضور در حوزه ها را داشته باشند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :