اسامی رسمی نامزدهای نمایندگی مجلس در آذربایجان شرقی اعلام شد.

تبریزمن، سرویس سیاسی: اسامی زیر ۱۶۱ داوطلب تایید صلاحیت شده حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو هستند که توسط ستاد انتخابات استان اعلام شده است.

۱- آقای علی آجودان زاده فرزند سیف اله مشهور به دکتر آجودان زاده کد نامزد ۱۲۱۴
۲ – آقای علی آذریان فرزند حسن مشهور به مطهری کد نامزد ۱۲۱۸
۳ – آقای جواد ابراهیم پورخلیلی فرزند احمد مشهور به ابراهیم پور کد نامزد ۱۲۴۷
۴ – خانم سعیده ابراهیمی اصل فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۸
۵ – آقای حامد احمدزاده فرزند رضا کد نامزد ۱۲۵۱
۶ – آقای حسن احمدیان فر فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۴
۷ – آقای محمدرضا اسلامی فرزند عباسقلى کد نامزد ۱۲۵۶
۸ – آقای بهروز اقدم درخشانی فرزند حسین مشهور به دکتر بهروز درخشان کد نامزد ۱۲۵۹
۹ – آقای کریم اکبری اقدم فرزند على اشرف کد نامزد ۱۲۶۲
۱۰ – آقای میرعلی اصغر الموسوی فرزند سید حسین مشهور به موسوی کد نامزد ۱۲۶۴
۱۱ – آقای حبیب امدادی جوقان فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۶۸
۱۲ – آقای یعقوب انتظارقراملکی فرزند اکبر مشهور به قراملکی کد نامزد ۱۲۷۴
۱۳ – آقای حسین انزابی فرزند محمدحسین مشهور به انزابى کد نامزد ۱۲۷۶
۱۴ – خانم فاطمه اهور فرزند عزیزاله مشهور به دکترآهور کد نامزد ۱۲۷۸
۱۵ – خانم صدیقه ایمان زاده فرزند یوسفعلى کد نامزد ۱۲۸۱
۱۶ – آقای ایوب بابائی فرزند شهید محمدباقر مشهور به مهندس بابائى کد نامزد ۱۲۸۲
۱۷ – خانم ال ناز بابازاده بدوستانی فرزند محمد مشهور به بابازاده کد نامزد ۱۲۸۵
۱۸ – آقای کمال بارعی فرزند رضى کد نامزد ۱۲۸۶
۱۹ – خانم فرزانه باقری رؤف فرزند ایوب مشهور به رئوف کد نامزد ۱۲۸۷
۲۰ – آقای علی بختیاری فرزند اسرافیل کد نامزد ۱۲۹۲
۲۱ – آقای علیرضا بدری فرزند بدر کد نامزد ۱۲۹۴
۲۲ – آقای نظام الدین برزگری سلطان احمدی فرزند قربانعلى مشهور به مهندس برزگر کد نامزد ۱۲۹۶
۲۳ – آقای محمد حسین بغدادچی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۷
۲۴ – آقای یونس بقائی اسگوئی فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۱۲
۲۵ – آقای امین بلیلا فرزند صمد کد نامزد ۱۴۱۵
۲۶ – آقای شهاب الدین بیمقدار فرزند محمدحسن مشهور به مهندس-حاجى- نوه حاجى ملا جواد کد نامزد
۱۴۱۹
۲۷ – آقای رضا پاشائی فرزند حسن مشهور به پاشایى کد نامزد ۱۴۲۱
۲۸ – آقای عزیز پاشائی فرزند بیوک آقا کد نامزد ۱۴۲۴
۲۹ – آقای ابراهیم پاشازاده خسروشاهی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۲۵
۳۰ – آقای هوشنگ پاکدل صمدی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۲۷
۳۱ – آقای کریم پاکپور فرزند حسین على مشهور به دکتر مهندس پاکپور کد نامزد ۱۴۲۶
۳۲ – آقای مسعود پزشکیان فرزند محمد علی کد نامزد ۱۴۲۸
۳۳ – آقای فرهاد پناه نیا فرزند فرج کد نامزد ۱۴۲۹
۳۴ – آقای امیر پیره مردشتربان فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۵۶
۳۵ – آقای احمد تقوی کارترپ فرزند حسین مشهور به سرهنگ جانباز ستاد کد نامزد ۱۴۵۷
۳۶ – آقای مهرداد توتونڃی زاده حکم آباد فرزند بهروز کد نامزد ۱۴۵۸
۳۷ – آقای بهروز توکلی فرزند رستم کد نامزد ۱۴۵۹
۳۸ – خانم اشرف جباری امیردیزج فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۴
۳۹ – آقای عسگر جعفری فرزند جبار على مشهور به پژمان کد نامزد ۱۴۶۷
۴۰ – آقای داود جعفری غازانی فرزند حسین مشهور به دکتر جعفری کد نامزد ۱۴۶۸
۴۱ – آقای حسین جلائی نوبری فرزند جلیل مشهور به نوبری کد نامزد ۱۴۶۹
۴۲ – آقای وحید جلیلی هولاسو فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۷۱
۴۳ – خانم معصومه جنگی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۴
۴۴ – آقای جواد جوادزاده فرزند احمال مشهور به دکتر جواد کد نامزد ۱۴۷۸
۴۵ – آقای محمد جوادپور فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۴۷۶
۴۶ – آقای سجاد جودیان فرزند افضل کد نامزد ۱۴۷۹
۴۷ – آقای روح اله جهانگیری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۵
۴۸ – آقای محمدحسین حبشی زاده اصل فرزند احمد کد نامزد ۱۴۸۲
۴۹ – آقای بهلول حبیبی اصل فرزند على مشهور به دکتر حبیبى کد نامزد ۱۴۸۴
۵۰ – آقای یونس حسین خواه فرزند عبداله کد نامزد ۱۴۸۷
۵۱ – آقای میرسجاد حسینی فرزند میر حبیب کد نامزد ۱۴۹۴
۵۲ – آقای خلیل حسینی آذر فرزند حمید کد نامزد ۱۴۹۵
۵۳ – آقای سیدجمال حسینی اقدم فرزند میرجلیل مشهور به دکتر حسینى تلویزیون کد نامزد ۱۴۹۶
۵۴ – آقای جعفر حسینڃی قره آغاجی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۹۱
۵۵ – آقای کاوه حقوقی فرزند جلیل کد نامزد ۱۴۹۷
۵۶ – آقای رامین حیدرزاده فرزند کریم کد نامزد ۱۵۱۲
۵۷ – آقای حسن حیدری فرزند حسنقلى کد نامزد ۱۵۱۴
۵۸ – آقای علی خادم آذریان فرزند یعقوب مشهور به دکتر خادم کد نامزد ۱۵۱۶
۵۹ – آقای ناصر خیری فرزند عین الله مشهور به دکتر خیری کد نامزد ۱۵۲۱
۶۰ – آقای ابراهیم داودی تبریزی فرزند محمود مشهور به تبریزی کد نامزد ۱۵۲۴
۶۱ – آقای سعید دباغ نیکوخصلت فرزند حسن مشهور به دکتر نیکوخصلت کد نامزد ۱۵۲۶
۶۲ – آقای سیدمهدی دلجو فرزند سید محمد کد نامزد ۱۵۲۸
۶۳ – آقای ناصر دلمقانی زاده فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۲۹
۶۴ – آقای مسعود دل آشوب فرزند داود کد نامزد ۱۵۲۷
۶۵ – خانم بهارک دیوبند فرزند داود کد نامزد ۱۵۴۵
۶۶ – آقای احسان رادین مهر فرزند صمداله کد نامزد ۱۵۴۷
۶۷ – آقای عبداله راسخی فرزند اسد کد نامزد ۱۵۴۸
۶۸ – خانم معصومه راشد فرزند رجبعلى کد نامزد ۱۵۴۹
۶۹ – آقای محمد رحیم زاده فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۶۲
۷۰ – خانم معصومه رحیمی آذر فرزند عادل کد نامزد ۱۵۶۵
۷۱ – آقای ولی رحیمی نژاد فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۵۶۷
۷۲ – آقای پژمان رسول اهری فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۹
۷۳ – آقای مجید رضائی بصیری فرزند صمد کد نامزد ۱۵۷۲
۷۴ – خانم پری ناز رضائی ممقانی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۴
۷۵ – خانم لیلا روزبان عنصرودی فرزند رضا کد نامزد ۱۵۷۶
۷۶ – آقای غلامرضا زارعی قره بابا فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۵۸۲
۷۷ – آقای رضا زائرقلعه چه فرزند جلیل مشهور به زائر کد نامزد ۱۵۷۹
۷۸ – آقای بهراد زندیه فرزند احد مشهور به دکتر زندیه کد نامزد ۱۵۸۴
۷۹ – آقای نقی زهی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۵
۸۰ – خانم زهرا ساعی فرزند احد کد نامزد ۱۵۸۷
۸۱ – خانم معصومه سرائی فرزند طاهر مشهور به سرایى کد نامزد ۱۵۸۹
۸۲ – آقای احمد سعیدان فرزند محمدعلى مشهور به دانش کد نامزد ۱۵۹۵
۸۳ – آقای محمد اسماعیل سعیدی فرزند حسن مشهور به مریمى در آذرشهر و گوگان کد نامزد ۱۵۹۷
۸۴ – آقای جواد سقای سعیدی فرزند داوود کد نامزد ۱۵۹۸
۸۵ – خانم فاطمه سلماسی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۱۲
۸۶ – خانم نیر سیدزوار فرزند سیدهادی کد نامزد ۱۶۱۴
۸۷ – آقای اصغر شفائیه هیق فرزند على حسین کد نامزد ۱۶۱۸
۸۸ – آقای ناصر شکرزاده فرزند شکر کد نامزد ۱۶۱۹
۸۹ – آقای اصغر شکیب ینگجه فرزند احمد على کد نامزد ۱۶۲۱
۹۰ – آقای جلال شیری فرزند هلال کد نامزد ۱۶۲۷
۹۱ – آقای رسول شیرین سرند فرزند على اکبر مشهور به شیری سرند کد نامزد ۱۶۲۸
۹۲ – خانم فرناز صاحب خیر فرزند یوسف مشهور به دکتر فرناز صاحب خیر کد نامزد ۱۶۲۹
۹۳ – آقای حامد صادق زاده زنوزی فرزند صادق مشهور به مهندس صادق زاده زنوزی کد نامزد ۱۶۴۱
۹۴ – خانم روح انگیز صادقیان فرزند عربعلى کد نامزد ۱۶۴۲
۹۵ – آقای امیر صدیق زاده بنام فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴۵
۹۶ – آقای محمدعلی صدیقی علاء فرزند محمد مشهور به صدیقى کد نامزد ۱۶۴۶
۹۷ – آقای علیرضا صفا فرزند قوام الدین کد نامزد ۱۶۴۷
۹۸ – آقای میکائیل صفا فرزند سلطانعلی مشهور به صفائی کد نامزد ۱۶۴۸
۹۹ – آقای بابک صفوی مهر فرزند حسن کد نامزد ۱۶۵۱
۱۰۰ – خانم فاطمه صلاح پورانرجان فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۲
۱۰۱ – آقای حسین طایفی نصرآبادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۵۴
۱۰۲ – آقای سیدناصر طباطبایى حسینی فرزند سید جمال کد نامزد ۱۶۵۷
۱۰۳ – آقای رضا طیبی خسروشاهی فرزند عبدالعلى کد نامزد ۱۶۵۹
۱۰۴ – آقای توحید عابدی فرزند حسین مشهور به عابدی کد نامزد ۱۶۷۱
۱۰۵ – آقای اکبر عالی نژاد فرزند اصغر مشهور به عالى کد نامزد ۱۶۷۴
۱۰۶ – آقای عباس عباس زاده فرزند بهمن مشهور به داماد ملکوتى کد نامزد ۱۶۷۶
۱۰۷ – آقای سعید عبداله یان فرزند داود کد نامزد ۱۶۷۹
۱۰۸ – آقای حسین عبدی فرزند علمحمد کد نامزد ۱۶۸۱
۱۰۹ – آقای مهدی عزیزی فرزند ایواله کد نامزد ۱۶۸۵
۱۱۰ – آقای احمد علی رضابیگی فرزند قدرت مشهور به بیگى کد نامزد ۱۶۹۱
۱۱۱ – آقای محمد علی عباس نژادهریس فرزند سیفعلى کد نامزد ۱۶۹۲
۱۱۲ – خانم فاطمه علی پور فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۶۸۹
۱۱۳ – آقای بابک علیاری فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹۴
۱۱۴ – آقای صمد علیزاده فرزند بهمن کد نامزد ۱۶۹۵
۱۱۵ – آقای اکبر عمرانی زنوز فرزند نادر آقا مشهور به دکتر عمرانى کد نامزد ۱۶۹۶
۱۱۶ – آقای حسن فدائی شجاعی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۴
۱۱۷ – آقای احد فرج پورقمری فرزند مجید کد نامزد ۱۷۱۶
۱۱۸ – آقای رضا فرجی فرزند یارعلی کد نامزد ۱۷۱۹
۱۱۹ – آقای فرهاد فرشی جلالی فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۲۵
۱۲۰ – آقای علی رضا فرضی فرزند على کد نامزد ۱۷۲۶
۱۲۱ – آقای محمدحسین فرهنگی فرزند فرضعلى مشهور به فرهنگ_ فرهنگیان کد نامزد ۱۷۲۸
۱۲۲ – آقای فرید فیروزمند فرزند جواد کد نامزد ۱۷۴۲
۱۲۳ – آقای حسین فیض اله زاده فرزند بابا کد نامزد ۱۷۴۵
۱۲۴ – آقای غلامحسین قره خانی فرزند باپیر کد نامزد ۱۷۴۷
۱۲۵ – آقای میرهادی قره سیدرومیانی فرزند میریوسف کد نامزد ۱۷۴۸
۱۲۶ – خانم میترا قنبرمولائی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵۲
۱۲۷ – آقای غلامرضا کاظمی اسلامیان فرزند یحیی کد نامزد ۱۷۵۶
۱۲۸ – خانم نعیمه کرداوغلی آذر فرزند حمید کد نامزد ۱۷۵۸
۱۲۹ – آقای فرمان کرمروان فرزند محمدکاظم کد نامزد ۱۷۵۹
۱۳۰ – خانم ماندانا کلاهدوزمحمدی فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۷۶۵
۱۳۱ – آقای مهدی کوه سلطانی فرزند رسول کد نامزد ۱۷۶۷
۱۳۲ – آقای مجید کیوانی فرزند محبوب کد نامزد ۱۷۶۹
۱۳۳ – آقای قاسم کیوانی اقداش فرزند بیت الله مشهور به سعید کد نامزد ۱۷۸۱
۱۳۴ – آقای مرتضی گاوداراکبری فرزند رضا کد نامزد ۱۷۸۲
۱۳۵ – خانم منیژه گیلانی فرزند نادر کد نامزد ۱۷۸۵
۱۳۶ – آقای لطیف لطیفی فرزند سیف اله مشهور به استاد لطیفى کد نامزد ۱۷۸۶
۱۳۷ – آقای رحیم مجیدی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۷۸۷
۱۳۸ – آقای مسعود محمدیان مقدم قاضیجهانی فرزند حسین مشهور به دکتر محمدیان کد نامزد ۱۷۹۴
۱۳۹ – آقای سیدبهرام مرتضوی اسکوئی فرزند میر على اصغر کد نامزد ۱۷۹۸
۱۴۰ – آقای محمدحسین مسعودی گاوگانی فرزند میرزا تقى مشهور به گوگانى-حاجى کد نامزد ۱۸۱۵
۱۴۱ – آقای حمید مظاهری راد فرزند کریم کد نامزد ۱۸۱۶
۱۴۲ – آقای احمد معمارزاده فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۸۱۷
۱۴۳ – آقای صمد مغانی فرزند حسین مشهور به مهندس مغانى – حاج صمد کد نامزد ۱۸۱۹
۱۴۴ – آقای عادل ملائی فرزند عبدالحسین مشهور به ملائى ورزقان کد نامزد ۱۸۲۶
۱۴۵ – خانم فاطمه ملکى فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۲۷
۱۴۶ – آقای علی رضا منادی سفیدان فرزند على مشهور به دکترمنادی کد نامزد ۱۸۲۸
۱۴۷ – آقای گودرز منتظم فرزند شمس اله کد نامزد ۱۸۲۹
۱۴۸ – آقای بهرام منصوری اصل فرزند على اصغر کد نامزد ۱۸۴۱
۱۴۹ – خانم منصوره موسوی زاده فرزند میر قاسم کد نامزد ۱۸۵۱
۱۵۰ – آقای میرحبیب میربی رنگ فرزند میر مصطفى کد نامزد ۱۸۵۶
۱۵۱ – آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی فرزند میراحمد مشهور به تاج الدینى کد نامزد ۱۸۵۷
۱۵۲ – آقای امیر ناصری نهر فرزند سرخان کد نامزد ۱۸۵۸
۱۵۳ – آقای محمد نژدشفیعی زاد فرزند مهدی مشهور به مهندس شفیعى کد نامزد ۱۸۶۴
۱۵۴ – آقای حسین نصیری فرزند اسداله کد نامزد ۱۸۶۵
۱۵۵ – آقای علیرضا نظری اسفنگره فرزند شرینعلی کد نامزد ۱۸۶۷
۱۵۶ – آقای علیرضا نوین فرزند حسن مشهور به شهردار نوین- سردار نوین- مهندس نوین کد نامزد ۱۸۷۱
۱۵۷ – آقای مسعود نیرومند فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۸۷۴
۱۵۸ – آقای علی اصغر وثوقی فرزند میرزاصادق کد نامزد ۱۸۹۲
۱۵۹ – آقای بهزاد وکیلی ملک لو فرزند بهروز مشهور به دکتر وکیلى کد نامزد ۱۸۹۴
۱۶۰ – آقای جواد هاشم پور فرزند ابو طالب کد نامزد ۱۸۷۹
۱۶۱ – آقای عزیز همایونی راد فرزند رضا مشهور به دکتر همایونى کد نامزد ۱۸۹۱


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :