به گزارش تبریزمن، بعد از انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز، این هفته اعضای کمیسیون های شورا نیز مورد رای گیری قرار گرفته و مشخص شدند. ضمن اینکه با تصویب اعضا، سه کمیسیون جدید به ۵ کمیسیون قبلی اضافه شد.

اعضای کمیسیون بودجه: سعید حاجی زاده( ۱۷ رای)، اصغر عابدزاده( ۱۸ رای)، شهرام دبیری( دبیری ۱۹ رای )، حبیب شیری آذر( ۱۶ رای)، نوای باغبان( ۱۶ رای)، جواد ششگلانی( ۱۶ رای )، داود امیرحقیان( ۱۵ رای )

اعضای کمیسیون فرهنگی:  اکرم حضرتی( ۱۹ رای )، جواد ششگلانی( ۱۸ رای )، اصغر عابدزاده( ۱۸ رای )، سعید حاجی زاده( ۱۸ رای )، محمدحسین جعفری ( ۲۱ رای )،  بهروز خاماچی (۲۰ رای )، المیرا خاماچی ( ۱۵ رای )

اعضای کمیسیون عمران: فریدون بابایی اقدم ( ۱۸ رای )، ایرج شهین باهر ( ۲۰ رای )، احتشام حاجی پور ( ۱۸ رای )، نوای باغبان ( ۱۹ رای )، ایران آهور ( ۱۷ رای )

اعضای کمیسیون شهرسازی: فریدون بابایی اقدم ( ۱۷ بابایی )، ایرج شهین باهر ( ۱۷ رای )، احتشام حاجی پور ( ۱۶ رای )، رسول درسخوان ( ۱۶ رای )، ایران آهور ( ۱۵ رای )

اعضای کمیسیون خدمات: سعید محدث ( ۱۹ رای )، احتشام حاجی پور ( ۱۹ رای )، حبیب شیری آذر ( ۱۹ رای )، بهروز خاماچی ( ۱۹ رای )، اکرم حضرتی ( ۱۸ رای )

اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: جعفر مدبر ( ۲۰ رای )، داود امیرحقیان ( ۲۰ رای )، ایران آهور ( ۱۸ رای )، سعید محدث ( ۲۰ رای )، رسول درسخوان ( ۲۰ رای )

اعضای کمیسیون تحقیق و نظارت: احتشام حاجی پور ( ۱۶ رای )، داود امیرحقیان ( ۲۰ رای )، حسن اسوتچی ( ۲۱ رای )، محمدحسین جعفری ( ۲۰ رای )، جعفر مدبر ( ۱۹ رای )

اعضای کمیسیون سرمایه گذاری: اسماعیل چمنی ( ۱۷ رای )، سعید محدث ( ۱۷ رای )، جعفر مدبر ( ۱۶ رای )، اکرم حضرتی ( ۱۶ رای )،  بهروز خاماچی ( ۱۷ رای )


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :