تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخش های اقتصادی مبلغ ۳۴۸۲٫۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته مبلغ ۵۶۲٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹٫۳ درصد و نسبت به ۱۰ ماهه سال جاری ۴۹۸٫۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶٫۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۲۲۰۲٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳٫۲ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته مبلغ ۴۴۲٫۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵٫۱ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۸۳۰٫۶ هزار میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۳۷٫۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۲۰۲٫۵ هزار میلیارد ریال) است.

از ۹۹۴٫۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳٫۶ درصد آن ( ۸۳۰٫۶ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.

بر پایه گزارش مزبور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه ای کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :