کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان تبریز با احداث ایستگاه اتوبوس سریع السیر در پیرامون پل حمید مخالفت کرد.

به گزارش تبریزمن، در سومین جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان تبریز به دنبال درخواست ایجاد ایستگاه اتوبوسهای مسیر BRT در داخل میدان و بغل گذرهای پل حمید مطرح که به دلیل حجم بیش از حد ترافیک با ایجاد ایستگاه موافقت نگردید.

همچنین در این جلسه طرح پیشنهادی برای احداث تقاطع غیر همسطح در تقاطع مسیر دو کمال با هفت تیر مطرح و چهار گزینه پیشنهادی مشاورین پردازش ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس پس از جمع بندی نظرات اعضاء، کلیات دو گزینه پیشنهادی مشاور برای این طرح ایجاد زیر گذر مسیر دوکمال در تقاطع هفت تیر  بدون دور برگردان در طرفین تقاطع و  روگذر برای مسیر دوکمال در تقاطع هفت تیر  (دارای اولویت نسبت به زیر گذر با سازه های کنسولی) به همراه دور برگردان در طرفین تقاطع تصویب شد.

در ضمن مقرر گردید که هر دو گزینه در کمیته عمران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز از لحاظ سازه ای و سیویل و هزینه ها بررسی و جمع بندی گردد و پس از اعلام نظر نتیجه نهایی جهت طرح در شورای ترافیک استان ارائه گردد.

همچنین در این جلسه طرح پیشنهادی برای تغییر خط طرح تفضیلی در امتداد خیابان صفر بقال در جنب بیمارستان عالی نسب در ۳ گزینه مطرح که پس از بررسی و جمع بندی نظرات کلیات ۲ گزینه پیشنهادی زیر مصوب و مقرر گردید که پس از انجام اصلاحات هر دو گزینه در شورای ترافیک استان جهت تصمیم نهایی ارائه گردد.

در این جلسه همچنین درخواست تغییر جهت حرکت کوچه جنب بیمارستان الغدیر و مسجد مهدیه در بلوار آذربایجان به دلیل مشکلات ترافیکی مطرح که پس از بررسی مصوب گردید که کوچه فوق از سمت غرب به شرق تا اولین تقاطع کوچه یکطرفه اعلام گردد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :