به گزارش تبریزمن، بارش برف پاییزی تبریز را سفید پوش کرد، برفی که دو فصل پاییز و زمستان را به هم پیوند زده و جلوه خاصی به شهر اولین ها دادند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :