با تصویب کمیته فنی شورای ترافیک استان ، خیابان های کوی کشاورز از سمت خیابان عدل تا کوی نبوت ( غرب به شرق) یکطرفه شد . و همچنین کوی نبوت از خیابان کشاورز تا اول بلوار توحید ( جنوب به شمال ) توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک یکطرفه شدند .

به گزارش تبریزمن، با تصویب کمیته فنی شورای ترافیک استان ، خیابان های کوی کشاورز از سمت خیابان عدل تا کوی نبوت ( غرب به شرق) یکطرفه شد . و همچنین کوی نبوت از خیابان کشاورز تا اول بلوار توحید ( جنوب به شمال ) توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک یکطرفه شدند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :