این هواپیمای جدید یک افزایش قابل توجهی به قدرت نظامی روسیه در  آینده فراهم می کند که ارتش آینده روسیه می تواند به هر نقطه از جهان در عرض کمتر از ۹ ساعت نیرو اعزام کند. در آینده یک ناوگان از  این هواپیماهای حمل و نقل سنگین  قادر به حرکت یک واحد استراتژیک ۴۰۰ تانک Armata ، باشد

تبریزمن، سرویس فیلم :


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :