محمد محمدپور در خصوص پروژه تالار شهر تبریز گفت: تالار شهر تبریز ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال قبل ۴٫۵ میلیارد تومان برای آن اعتبار تخصیص داده شده بود.

تبریزمن، سرویس فرهنگی و هنری: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در گفتگو با “تبریزمن” در خصوص پروژه تالار شهر تبریز اظهار داشت: واگذاری هر پروژه و مکان فرهنگی مسلتزم طی مراحل قانونی است و قانون ها و دستور العمل هایی در این خصوص باید رعایت شود و بعد از آن موضوع واگذاری انجام شود.

وی سپس ادامه داد: در خصوص تالار شهر تبریز نیز که در کنار لاله پارک قرار دارد، هنوز روند قانونی واگذاری به صورت کامل انجام نشده است و این پروژه توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مکان داشته است.

محمدپور با بیان اینکه واگذاری پروژه تالار شهر مستلزم طی مراحل قانونی است، اظهار داشت: نقشه کشی پروژه، فونداسیون و دیگر کارهای اولیه نیز در محل پروژه انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه از واگذاری پروژه ها به سرمایه گذاران واقعی حمایت می کنیم، ادامه داد: در موضوع تالار شهر نیز صرفا صورت جلسه ای تنظیم شده بود که مراحل واگذاری آغاز شود. با این صورت جلسه نمی شود واگذاری را انجام داد و باید مراحل قانونی واگذاری انجام شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: تالار شهر تبریز هم اکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال قبل ۴٫۵ میلیارد تومان برای آن اعتبار تخصیص داده شده بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :