۱-برج یانقینن

۴۹۵۱۲۱_۷۶۲

۲-موزه  قاجار

۱۲۹۶۰۱۸۲-۲۱۰۱-l

۳-پارک ایل گولی

۱۳۷۴۸۳۹۱۷۴۹۹۱۷۰۷

۴-مقبره  الشعرا

۱۳۷۵۲۸۴۰۵۰۶۷۹۳۵۱

۵-پارک  شمس

Photo3269

۶-پارک  خاقانی

day-36e-tabriz-36-khaqani

۷-پل قاری

۲۶

۸-عمارت  شهرداری

urgl

۹-میدان  قونقا

۵۵۸۹۹۲_۵۲۵۸۴۰۵۲۷۴۲۵۹۵۴_۲۰۰۸۱۹۲۴۷۸_n


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :