مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز عضو هئیت مدیره اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری کشور شد.

به تبریزمن، در انتخابات هئیت مدیره اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری کشور محمد قلیزاده به عضویت هئیت مدیره اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری کشور انتخاب شد.

انتخابات اعضای هئیت مدیره اتحادیه پایانه های مسافربری کشوری هفته گذشته با حضور ۴۴ عضو این اتحادیه در کیش برگزار شد.

اعضای مجمع عمومی این اتحادیه ۵ نفر را به عنوان اعضای هئیت مدیره انتخاب کردند که مدیرعامل سازمان پایانه مسافربری شهرداری تبریز نیز یکی از این افراد بود.

مدیران عامل سازمان های پایانه مسافربری شهرهای تبریز، مشهد، اراک، قزوین و نجف آباد اصفهان در جلسه فوق الذکر به عنوان اعضای هئیت مدیره انتخاب شدند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :