داود بهرا شهردار منطقۀ یک کلانشهرتبریز با اعلام این مطلب گفت: رمپ خروجی آخر یوسف آباد که به دلیل موقعیت استراتژیک و با هدف ایجاد راههای دسترسی به مناطق محروم وخروج از بن بست این منطقه درراستای ساماندهی حاشیه نشینی طرح ریزی شده است در مرحلۀ بهره برداری قرار گرفت.


شهردارمنطقۀ یک تبریز در ادامه گفت: رمپ خروجی اتوبان پاسداران به یوسف آباد که با  هدف ساماندهی حاشیه نشینی وکاهش بار ترافیکی منطقه وبسترسازی خروج مناطق حاشیه از بن بست طرح ریزی شده با  انجام چندین مرحلۀ عملیات تخصصی عمرانی از جمله تملک اراضی واملاک واقع در مسیر به تعداد بالغ بر۲۰ واحد مسکونی وانتقال آنان به خارج از حریم رمپ ، اجرای طرح ویژه دیوارکشی بتنی به ارتفاع ۱۴ متر جهت همسطح نمودن رمپ با ارتفاع اتوبان وکاهش شیب موجود واجرای خاکریزی وتسطیح وبسترسازی وهمچنین جدول کشی واحداث کانیوو و کانالهای هدایت آبهای سطحی وایجاد رمپ آسفالت وخیابان کشی با پیشرفت فیزیکی چشمگیری روبه رو بوده و با اتمام عملیات آسفالت اساسی ونصب تیرهای برق وروشنائی وارد مرحلۀ بهره برداری می گردد.


دکتربهرا افزود: رمپ خروجی پاسداران به یوسف آباد یکی از پروژه های اساسی در جهت خروج این منطقه از بن بست موجود بوده وزمینه اتصال این مناطق به اتوبان پاسداران و خارج نمودن ازبن بست موجود وبا هدف کاهش بار ترافیکی و ستفاده در مواقع بحرانی و کمک به توسعه زیرساختهای اساسی منطقه طراحی شده است.

شهردارمنطقۀ یک تبریز درادامه به تشریح مشخصات پروژه رمپ خروجی اتوبان پاسداران به یوسف آباد پرداخته وگفت: این پروژه شامل رمپ به طول ۳۰۰ متر وعرض ۱۳ مترمی باشد وبا انجام عملیات احداث دیوارحائل جهت جلوگیری ازرانش زمین، مقاوم سازی وبستر سازی با تکنیک گابیون وژئوگرید به طول ۱۴ متر دیوار پله کانی وبا الگو گیری از تکنولوژی روز وهمچنین اجرای آسفالت اصلی معبر به مساحت ۴۰۰۰متر واحداث ۸۰۰ متر کانیوو وجابجائی تاسیسات شهری واجرای تاسیسات برقی ومکانیکی به مرحلۀ بهره برداری رسیده است.


شهردارمنطقۀ یک تبریز در پایان به لزوم تسریع دراتمام پروژه های منطقه وهمچنین تاکید شهردارمحترم کلانشهر تبریزدکترنجفی وشورای محترم شهردراین خصوص اشاره نموده وگفت: پروژه های شهری براساس تاکید شهردار محترم بایستی با  سرعت هر چه تمامترودقت وظرافت خاص ورعایت اصول فنی وتخصصی در زمان مقرر وپیش بینی شده به مرحله بهره برداری برسند واین مهم میسر نمیگردد مگر با  ایجاد روحیه همدلی وهمزبانی میان مردم ومسولین، لذا در این راستا نباید از حمایتها ومساعدت های اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهرتبریز وتوجه ویژه آنان به ساماندهی حاشیه نشینی واحیا وبازسازی بافت فرسوده ورفع مشکلات مناطق محروم وکم برخوردار غافل شد.

شایان ذکراست پروژه رمپ خروجی اتوبان پاسداران به یوسف آباد توسط معاونت فنی وعمرانی شهرداری منطقۀ یک تبریز طرح ریزی شده وبا انجام چندین مرحلۀ عملیات عمرانی وتملک ومسیر گشائی درمرحله بهره برداری قرار داشته وبه زودی به بهره برداری می رسد.

 

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :