رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز بااظهار تاسف ازحاکمیت وضعیت نامناسب در عرصه فعالیت های فرهنگی به ویژه حوزه چاپ ونشرکتاب، از تدابیر مدیریت شهری تبریز برای رونق کتاب و کتابخوانی خبر داد.

به گزارش تبریزمن، سعید حاجی زاده در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره بهتعطیلی یکی دیگر از کتابفروشی های قدیمیتبریز در مرکز شهر، اظهار کرد: شرایط برایفعالیت کتابفروشان چنان تنگ شدهاست که عده ای مجبور به تعطیلی فضای کسب و کار خودهستند و لذا بایدحداقل، راهکار و امتیازاتی برای ارتقای سرانه مطالعه و نهادینهشدن فرهنگمطالعه تعریف و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه ۷۹ درصد اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومانی حوزهفرهنگی شهرداریتبریز در سال جاری به بخش سخت افزارها مربوط است، افزود: باید دراین شیوهبودجه ریزی تجدیدنظری صورت گرفته و برای تولید محتوا و حوزه نرمافزارینیز فکری اساسی شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریزگفت: توجه افراطیبه حوزه سخت افزارهای فرهنگی آفتی است که گریبانگیر مدیریت شهریتبریز شدهو این در حالیست که آنطور که باید، برنامه ای مدون برای استفاده اصولیازظرفیت ها و زیرساخت های ایجاد شده در زمان حاضر مشاهده نمی شود.

حاجی زاده افزود: اکنون که در فصل بودجه ریزی و تدوینمقدمات اولیه لایحهبودجه سال ۹۵ شهرداری تبریز قرار گرفته ایم، تغییر نگاه ها ازتوجه بهزیرساخت ها به بخش نرم افزاری ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز بهبرخی تدابیراین کمیسیون برای رونق فعالیت های مربوط به حوزه چاپ و نشر کتاب درتبریزاشاره کرد و افزود: معاف کردن فعالان این حوزه از پرداخت عوارض شهرداری،اختصاصبخشی از ظرفیت تبلیغات محیطی برای نهادینه شدن فرهنگ مطالعه، خریدکتاب و توزیع رایگانآن در سطح شهر، توسعه ایستگاه های مطالعه و حمایتمالی از ناشران برای کاهش هزینههای کتاب از جمله برنامه هایی است کهجملگی برای عملیاتی شدن در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورا قرار دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :