به گزارش تبریزمن، اولین دوره بازی های اروپایی در سال ۲۰۱۵ و به میزبانی آذربایجان و شهر باکو از چند روز گذشته با صرف هزینه های فراوان، طراحی مناسب و آبرومند آغاز شده و نگاه جهانیان را به خود جلب کرده است.

40911_12-MD-HD45853_12-MD-HD

48421_12-MD-HD

50295_12-MD-HD

50279_12-MD-HD

50143_12-MD-HD

50124_12-MD-HD

50030_12-MD-HD

49053_12-MD-HD

50900_12-MD-HD

50898_12-MD-HD

50896_12-MD-HD

50731_12-MD-HD

50448_12-MD-HD


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :