به گزارش تبریزمن، اولین دوره بازی های اروپایی در سال ۲۰۱۵ و به میزبانی آذربایجان و شهر باکو از چند روز گذشته با صرف هزینه های فراوان، طراحی مناسب و آبرومند آغاز شده و نگاه جهانیان را به خود جلب کرده است.

40947_12-MD-HD

41588_12-MD-HD

42805_12-MD-HD

50071_12-MD-HD

50002_12-MD-HD

49174_12-MD-HD

48663_12-MD-HD

48645_12-MD-HD

47468_12-MD-HD

50311_12-MD-HD

50293_12-MD-HD

50218_12-MD-HD

50083_12-MD-HD

53939_12-MD-HD

50466_12-MD-HD

50736_12-MD-HD

53479_12-MD-HD

53879_12-MD-HD

51042_12-MD-HD


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :