دو فروند شناور رزمی آمریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که روز سه شنبه وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند.این تفنگداران روز چهارشنبه آزاد شدند.

ایرنا – دو فروند شناور رزمی آمریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که روز سه شنبه وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند.این تفنگداران روز چهارشنبه آزاد شدند.

ایرنا – دو فروند شناور رزمی آمریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که روز سه شنبه وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند.این تفنگداران روز چهارشنبه آزاد شدند.

ایرنا – دو فروند شناور رزمی آمریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که روز سه شنبه وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند.این تفنگداران روز چهارشنبه آزاد شدند.

ایرنا – دو فروند شناور رزمی آمریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که روز سه شنبه وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند.این تفنگداران روز چهارشنبه آزاد شدند.

ایرنا – دو فروند شناور رزمی آمریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که روز سه شنبه وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند.این تفنگداران روز چهارشنبه آزاد شدند.

ایرنا –

ایرنا – دو فروند شناور رزمی آمریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که روز سه شنبه وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند.این تفنگداران روز چهارشنبه آزاد شدند


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :