به گزارش تبریزمن، سینا عشوری که ده روزی بود که پایش را گچ گرفته بودند، با بازکردن گچ پایش از امروز نرم دوی را آغاز کرد در ادامه نیز به شکل اختصاصی تمرین کرد و بعد از پایان تمرین نیز به وزنه و استخر رفت.

همچنین گفته می شود مهرداد طهماسبی نیز مصدومیت جزئی داشت که از اواسط تمرین به همراه سینا عشوری به کار با وزنه و استخر رفت.

گفته می شد سعید آقایی به دلیل مصدومیت در تمرین امروز حضور نداشت، گفته می شود وی هیچ مصدومیتی نداشت و به دلایل دیگری از کادر اجازه گرفته و در تمرین نیز حضور نداشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :