قهرمانان  ورزش آفرود  در اطراف ارومیه به تمرینات و بدلکاری مشغول میباشد.

0f73ef12a2a0add81683721817ebad172345089f 1f6f29342e254ae01199799563d993c08c74d923 3c612507fb9b4d4e9910a05b178f29e6a2e67346 3ddaf5d3c072258f79dbe952590d52d5f7d3450c 240fdf3947f7177ed5cddde6f8b2baf8f9747cf4 a00df67a1430b62e5f019ed144a5cede9b1b97af a56765615165580bb931fe61210e5eaf50ec2c93 b54c3a3710c1a276ba4d556c2ed9c503549c35f1 c5cdf27e1589c2be209c894485fd6f371961d574


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :