تمرین امروز تیم فوتبال ماشین سازی ظهر امروز در زمین چمن پارک صنعت قراملک برگزارشد.

تبریزمن، سرویس عکس: تمرین امروز ماشین سازان ظهر امروز در زمین چمن پارک صنعت قراملک زیر نظر رسول خطیبی برگزار شد.

nejati (1 of 23) nejati (2 of 23) nejati (3 of 23) nejati (5 of 23) nejati (6 of 23) nejati (7 of 23) nejati (8 of 23) nejati (9 of 23) nejati (10 of 23) nejati (12 of 23) nejati (14 of 23) nejati (15 of 23) nejati (16 of 23) nejati (17 of 23) nejati (18 of 23) nejati (19 of 23) nejati (21 of 23) nejati (22 of 23) nejati (23 of 23)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :