با حضور دکتر عباس عادلی شهیر شهردار منطقه دو تبریز و با حضور معاونین و مدیران منطقه، جلسه دوره ای مدیریت ستاد بحران، برگزار شد.

به گزارش تبریزمن؛ به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو تبریز، در این جلسه که مدیران و دست اندرکاران ستاد بحران نیز حضور داشتند، دکتر عباس عادلی شهیر با کارمندان این حوزه در خصوص فعالیت های ستاد گفتگو کرده و از قسمت های مختلف آن بازدید کرد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو حاکیست: در این جلسه همچنین در خصوص چگونگی اجرای مرحله اول کلاس های آموزشی بحران و سرفصل های آموزشی این کلاس ها که در خانه سلامت گلریز برای شهروندان دایر می باشد توسط مدیر بحران منطقه، توضیحاتی ارائه گردید.

اضافه می شود: با عنایت ویژه دکتر عباس عادلی شهیر و بنا به پیشنهاد مدیر بحران منطقه، مقرر گردید کلاس های آموزشی بحران در قالب مرحله دوم برای آموزش شهروندان ادامه یابد.

شایان ذکر است: دکتر عباس عادلی شهیر همچنین از واحد تخلفیابی منطقه نیز بازدید کرده و در خصوص مسائل کاری و فعالیت های این واحد، با کارمندان حوزه مذکور به گفتگو پرداخت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :