خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا، و در تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن قرار گرفته است.

به گزارش تبریزمن به نقل از عصر ایران، موضوع “خشک شدن دریاچه ارومیه” در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن مطرح شده است.

خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب درسی استرالیایی‌ها


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :