مسعود پزشکیان گفت: اگر احزابی در کشور شکل بگیرند و بتوانند عملکرد موثری داشته باشند باید در درون خود برنامه‌ها و سازوکار انتخاباتی را تنظیم کنند نه اینکه اشخاص رقابت‌ها را به جامعه منتقل کنند.

به گزارش تبریزمن، با اشاره به ورود زودهنگام برخی افراد و گروه‌ها به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: فعالیت انتخاباتی چارچوب‌ها و روش‌های خاص خود را دارد و منحرف کردن افکار عمومی از برنامه‌های اصلی و تخریب هیچ‌گاه در چارچوب فعالیت انتخاباتی نمی‌گنجد.

وی افزود: اگر برخی اشخاص و جریان‌ها به جای داشتن برنامه‌، فضای تخریب،‌ تضعیف و یا انتقاد بی‌اساس داشته باشند نباید نام آن را رقابت انتخاباتی گذاشت و جز تخریب نگاه جامعه و دستاوردهای موجود هیچ بهره و نتیجه‌ای ندارد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پایان، تصریح کرد: ورود زودهنگام جریان‌ها به انتخابات آن هم بعد از انتخابات مجلس و دادن شعارهای غیرقابل وصول و غیرمنطقی مردم را نسبت به اتفاقات روز کشور دلسرد می‌کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :