ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی است و برای تشکیل مجلسی نو، باور عمومی بر این است که هر انتخابی باید با نقد منصفانه گذشته چنان انجام پذیرد که مسیر را برای دوره‌ای جدید آماده سازد تا نقائص گذشته را نداشته باشد.

تبریزمن، سرویس سیاسی: از انتخابات می‌توان شرح و تفسیر بسیار نوشت. اما همه نوشته‌ها فصل مشترکی دارند که انتخابات براساس مراجعه به آراء مردم و براساس اصل تغییر ناپذیر «حق انتخاب» آنها است. با حق انتخاب، تعیین مقبولیت و صلاحیت برای افرادی آن هم برای دوره مشخص و برای پذیرش مسئولیت معین انجام می‌پذیرد.

حق انتخاب از آن مردم است. در ادبیات سیاسی از این «حق» برای کنترل «قدرت» که همواره امکان ظهور و بروز فساد در آن است، یاد می‌گردد. حق انتخاب مردم، قدرت مدیریت را اداره و سامان می‌دهد.

تثبیت حق انتخاب مردم از طریق انتخابات انجام می‌پذیرد که در آن چرخش مسئولیت و مدیریت برای دوره زمانی مشخص تحقق پیدا می‌کند تا از تصلب قدرت جلوگیری گردد. مردم با حق انتخاب خود و تشخیص نیازهای زمان، مدیریت کلان کشور را متحول و نو می‌سازند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاکله تنظیم نظام از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم و پذیرش حق انتخاب آنها تبیین شده است.

با توجه به مطالب ذکر شده، اهمیت انتخاب درست و اصلح از سوی مردم کاملا واضح و مبرهن است. اما در کشور ما و به صورت اختصاصی در شهر تبریز، تبلیغات کاندیداها و نیز حضور مردم در ستاد ها تا چه اندازه در این جهت بوده و باعث معرفی برنامه ها و سوابق نامزد می شود؟

متاسفانه ستادهای انتخاباتی به جای اینکه تبدیل به مرکز معرفی کاندیدا و بحث و مجادله علمی همراه با رعایت اخلاق و حضور مردم باشد، تبدیل به غذا خوری و  محلی برای پخش آهنگ و سوت و کف شده است!

photo_2016-02-22_05-24-52

دانشجویان دانشگاه ها (البته اگر به فکر مسائل جامعه و موضوعات اینچنینی باشند) به عنوان قشر تحصیل کرده جامعه به جای رصد قوانین تصویب شده در مجلس و تشخیص ناعدالتی ها و مشکلات موجود در جامعه، اکثرا به خاطر برخی مسائل نامناسب پا به مراسم و ستادهای انتخاباتی می گذارند.

با این حال امید است که رفته رفته و با گذشت زمان فرهنگ و ساختار انتخاباتی در کشورما به گونه ای باشد که رای ها با شام و نهار و وعده های پوچ مشخص نشوند، بلکه سوابق، عملکرد و برنامه ها بررسی شده و در اختیار مردم قرار گیرند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :