دومین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت بحران و مخاطرات شهری در محل مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز با حضور اعضای کارگروه مربوطه برگزار گردید.

به گزارش تبریزمن،  به نقل از مرکز پژوهش و مطالعات شهرداری، در این جلسه مسعود حسن نژاد، مدیر بحران  شهرداری تبریز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد گذشته این مدیریت از برنامه های آتی بحث نموده و بر اهمیت ساماندهی مطالعات در این حوزه تأکید نمود.

درنهایت تمامی اعضا این اتفاق نظر را داشتند که ابتدا باید الویت های  پژوهشی این کارگروه در جلسه آتی تعیین گردیده و بر اساس آن اقدام گردد.

در این جلسه مقرر گردید از انجمن مخاطرات شمال غرب کشور جهت آغاز هماهنگی برای هر گونه همکاری دعوت بعمل آید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :