به گزارش تبریزمن، در روز های گذشته کادر پزشکی در تمرینات تیم به دلیل وجود چند مصدوم روز های پر کاری را سپری کردند.

اما در تمرین روز گذشته تراکتوری ها با توجه به نبود فردین عابدینی و حضور تمام بازیکنان در تمرینات گروهی پزشکان تیم روز کم کاری را داشتند.

نکته ی جالب دیگر اینکه در تمرین روز گذشته همه ی بازیکنان تیم در تمرینات گروهی شرکت کردند، با این حال یکی از سایت های پایتخت به انتشار خبری در خصوص تمرین اختصاصی شجاع خلیل زاده پرداخته است.

این موضوع در حالی است که شجاع خلیل زاده از ابتدای تمرین دیروز با دیگر بازیکنان در تمرینات گروهی شرکت کرده بود.

DSCT-16

DSCT-17

DSCT-18

DSCT-70


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :