روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر تبریز با رای اعضای کمیسیون های هشتگانه شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

به گزارش تبریزمن، در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق، نظارت و پیگیری مصوبات شورای شهر که به ریاست دکتر شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، مهندس داود امیرحقیان با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، محمد حسن اسوتچی به عنوان نایب رئیس و دکتر جعفر مدبر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.

همچنین در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ، دکتر جعفر مدبر با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، دکتر درسخوان به عنوان نایب رئیس و مهندس داود امیرحقیان به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.

مهندس محدث با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری ، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، دکتر حاجی پور به عنوان نایب رئیس و دکتر حبیب شیری آذر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.

مهندس  سعید حاجی زاده با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی ، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، دکتر عابدزاده به عنوان نایب رئیس و استاد خاماچی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.

مهندس ایرج شهین باهر با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون عمران و توسعه ، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، دکتر احتشام حاجی پور به عنوان نایب رئیس و دکتر بابایی اقدم به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.  در این جلسه دکتر ایران آهور غایب بودند.

دکتر بابایی اقدم با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری ، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، دکتر احتشام حاجی پور به عنوان نایب رئیس و مهندس ایرج شهین باهر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.

همچنین مهندس داود امیرحقیان با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و پیگیری مصوبات شورای شهر ، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، محمد حسن اسوتچی به عنوان نایب رئیس و دکتر جعفر مدبر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز که به ریاست دکتر شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، دکتر اسماعیل چمنی به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز انتخاب شد در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، دکتر جعفر مدبر به عنوان نایب رئیس و مهندس سعید محدث به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.

گفتنی است انتخابات اعضای هئیت رئیسه کمیسیون بودجه شورای شهر به هفته آینده موکول شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :