طی احکامی از سوی جمشید نظمی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی ، روسای گروههای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و مسئول پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی منصوب شدند.

به گزارش تبریزمن، بر اساس احکام صادره ابراهیم فیروزی به سمت رییس گروه توسعه ورزش قهرمانی ، جواد امان زاده رییس گروه توسعه ورزش همگانی و علی جمالی به سمت مسئول پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی منصوب شدند.

پیش از این ابراهیم فیروزی رییس گروه توسعه همگانی و جواد امان زاده رییس گروه وسعه ورزش قهرمانی استان بودند.

در احکام صادره نظمی خواستار استفاده از ظرفیت های موجود و با تعامل با هیاتهای ورزشی زیر نظر معاونت مربوطه بودند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :