به گزارش تبریزمن، طی یک سال اخیر برخی از جوانان کشور تنها به دلیل مد بودن ریش های خود را بلند می کنند.در بسیاری از ادیان و مذاهب، ریش بخش جدایی ناپذیر هویت یک مرد محسوب می شود. در آئین هندو ریش نشانگر زندگی زاهدانه و در دین یهود تراشیدن ریش محدودیت دارد. در برخی مذاهب مسیحیت مردان با تراشیدن و یا نتراشیدن ریش وضعیت تاهل خود را نشان می دهند.در اسلام داشتن ریش را سنت پیامبر می دانند.

n2987568-4664449 [1600x1200] n2987568-4664448 [1600x1200] n2987568-4664447 [1600x1200] n2987568-4664446 [1600x1200] n2987568-4664445 [1600x1200] n2987568-4664444 [1600x1200] n2987568-4664443 [1600x1200] n2987568-4664434 [1600x1200] n2987568-4664435 [1600x1200] n2987568-4664436 [1600x1200] n2987568-4664439 [1600x1200] n2987568-4664440 [1600x1200] n2987568-4664441 [1600x1200] n2987568-4664442 [1600x1200] n2987568-4664433 [1600x1200] 2987568-4664451 [1600x1200] 2987568-4664437 [1600x1200]


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :