به گزارش تبریزمن،لِنج گونه‌ای از کشتی کوچک یا قایق بزرگ باری و مسافری است. کارگران این صنعت با نام گلافان (سازندگان لنج و قایق) شناخته میشوند. مصالح اولیه‌ی مورد نیاز، چوب‌هاى جنگلى مقاوم برای مقابل با رطوبت اسکلت و تخته‌هاى مرغوب هندى به نام “ساى” براى بدنه آن است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :