مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با اشاره به وجود امکانات غیرهمسو در بخش های مختلف دانشگاهی و صنعتی در کشور گفت: ستادهای فناوری ظرفیت موثری برای استفاده از این امکانات بوده و فعالیت های علمی و صنعتی را در جهت مشخص هدایت می کنند .

به گزارش تبریزمن، به نقل از  روابط عمومی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، علی جهانگیری در جلسه تشکیل ستاد فناوری های موادغذایی و دارویی با بیان اینکه در زمان حاضر بودجه های تحقیقات دانشگاهی به صورت پراکنده استفاده می شود ، گفت: درصدد همسوکردن تحقیقات هستیم .

وی خطرپذیری فعالیت های دانش بنیان و فناورانه را بالا دانست و گفت: بدون شک وقتی پروژه ای بین دانشگاه و صنعت تعریف می شود باید خطرپذیری این فعالیت از سوی هر دو مجموعه مورد توجه قرار گیرد .

وی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه دارویی و مواد غذایی گفت: باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

جهانگیری ادامه داد: ستادهای فناوری با تمرکز در موضوع ویژه به توسعه آن حوزه کمک خواهند کرد و ما می توانیم با پروژه هایی در این ستادها که نتیجه نهایی آن تولید ثروت است به تولید ارزش افزوده دانش بنیان کمک کنیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :