به گزارش تبریزمن، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز جمعه برای شرکت درهمایش فرهنگیان و دانش آموزان با محوریت پرسش مهر رئیس جمهوری به تبریز سفر کرد.

n3050785-4871144 [1600x1200] n3050785-4871145 [1600x1200] n3050785-4871146 [1600x1200] n3050785-4871147 [1600x1200] n3050785-4871148 [1600x1200] n3050785-4871149 [1600x1200] n3050785-4871150 [1600x1200] n3050785-4871151 [1600x1200] n3050785-4871152 [1600x1200] n3050785-4871153 [1600x1200] n3050785-4871154 [1600x1200] n3050785-4871155 [1600x1200] n3050785-4871156 [1600x1200] n3050785-4871157 [1600x1200] n3050785-4871158 [1600x1200] n3050785-4871159 [1600x1200] n3050785-4871160 [1600x1200] n3050785-4871162 [1600x1200] n3050785-4871163 [1600x1200] n3050785-4871164 [1600x1200] n3050785-4871165 [1600x1200]


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :