شماره ۳۳ روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: سی و سومین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم تبریز و آذربایجان منتشر شد.

ROZNAME NEW 19


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :