استاد بهروز خاماچی عضو شورای شهر تبریز گفت: شهرداری در تکمیل زیرساخت های تبریز۲۰۱۸ تنهاست و باید استانداری و ادارات کل استان شهرداری را در خصوص پروژه ها و برنامه های تبریز ۲۰۱۸ کمک کنند.

تبریزمن، سرویس شهری: استاد خاماچی در گفتگو با تبریزمن اظهار داشت: از زمانی که بحث تبریز ۲۰۱۸ مطرح شده کمیسیون های تخصصی و خوبی در شهرداری تبریز و در تمام حوزه ها تشکیل شده است که کارشناسان خبره ای در این کمیسیون ها فعالیت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تبریز برای سال ۲۰۱۸ برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دارد، ادامه داد: اعتبارات خوبی توسط شورا برای ۲۰۱۸ اختصاص داده شده است. شهرداری نیز هم در خود تبریز و هم در حومه شهر مشغول ایجاد زیرساخت ها و امکانات تبریز ۲۰۱۸ است.

خاماچی با بیان اینکه همه این کارها را نباید شهرداری تبریز انجام  دهد، ادامه داد: باید سایر دستگاه های اجرایی نیز در این خصوص کمک کنند، به خصوص در سایر شهرستان ها. مثلا راه های دسترسی کندوان و لیقوان و دیگر روستاهای گردشگری باید توسعه یابد، باید امکانات زیادی در شهرها و روستاهای هدف گردشگری استان ایجاد شود. گردشگران تبریز۲۰۱۸ فقط در تبریز نخواهند بود و به سایر شهرهای اطراف نیز سری می زنند.

عضو شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه باید آبروی تبریز حفظ شود، افزود: در تبریز وضعیت خوب و راضی کننده است ولی در برخی از شهرها و روستاهای اطراف که هرساله گردشگران زیادی نیز به آنجا می روند، وضعیت خوب نیست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :