وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استاد شهریارِ از نادر چهره هایی است که در قرون و اعصار یک بار نصیبِ ملتی می شود.

به گزارش تبریزمن، علی جنتی عصر شنبه در کنگره روز ملی شعر و ادب در تالار وحدت افزود: ادبیات فارسی از نخستین شعری که به یادگار مانده تا شعرِ شهریار، محصولِ مشترک تمامی اقوامِ ساکن در جغرافیایِ وسیع زبانِ شیرینِ فارسی است که روزگاری حدود آن دامان به یَمَن می بُرد و سری بر اندام سیبری می سائید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جنتی ادامه داد: امروز نیز قلمروی این شعر همچنان در آن جغرافیا بالنده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همة گروه های قومیِ فارسی زبان از قفقاز و فرارود تا کرانه های خلیج فارس همدل و همزبان در تقویتِ بنیانِ قویمِ این میراثِ عظیمِ مشترک اهتمام داشته اند.

وی افزود: اگر یکی از شعرای این بنای فخیم را از ادبیات ایران کم کنیم، گویی حلقه ای از این سلسلة گرانقدر را برداشته ایم که موجبِ انقطاع و پارگی آن می شود و این نیز غیرممکن است.

جنتی گفت: شعرِ فارسی از «رودکی» تا شعر معاصر چون ساقة صدبرگی هزار پیچ و تاب خورده و صدها شاعرِ شهیر به خود دیده تا در دورة معاصر بر خیالِ نازک و اندیشة بلند شاعرانی چون شهریار رسیده است.

وی ادامه داد: گویی از سپیده دمِ افقِ تمدنِ ایران تا کنون هزار سال است که چشم بر تابشِ یک نورِ درخشنده از ستارگانِ سخن سَرا داشته ایم و به تماشای این باغ نشسته ایم. این کریم طبعان چنان در هم تنیده اند که در تنِ شهریار، همة آن قافلة سِترگ را می توان دید؛ زیرا آبشخور و منبعِ مَنیعِ الهام آن همه سرچشمة قرآن و کلام وحی بوده است، چندان که لسان الغیب شیرازی گوید: «صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ / هرچه کردم همه از دولت قـرآن کردم»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: امروز برای تجلیل از چنین موهبتی در زادروز شهریارِ سخن و در روزی که به عنوان روز شعر و ادب فارسی نام گرفته است، فراهم آمده ایم.

وی گفت: ایران در زمرة ثروت های معنوی و ذخائر گرانقدری مانند حکمت و فلسفه، نجوم و هیأت، هندسه و ریاضیات، فقاهت و دیانت، معماری و جمیع صنایع فرهنگی و هنرهای مستظرفه، خزانة زوال ناپذیری از شعر و شاعران عاشق و عارف و فیلسوف دارد و با تکیه بر چنین گنجینة ارزشمندی خود را در میان سایر ملل جهان ممتاز می دارد، و شهریار نیز در این گنجینة ممتاز است تا آنجا که ملک الشعرای بهار در بیست و سه سالگی اش او را «نه تنها افتخار ایران، که افتخارِ شرق» پیش بینی کرده بود.

جنتی تصریح کرد: آری، مهم ترین رمز آن خوش نوشی از همان سرچشمه ای است که دیگر شاعرانِ متقدّم نیز از همان نوشیده اند.

شهریار نیز مانند حافظ که «با چارده روایت قرآن زِ بَر می خوانْد» نخست به تعلّم علوم دینی و حفظ قرآن کریم اهتمام کرده بود. از نخستین شعرش خشیت الهی در دلش خانه کرده بود. نخستین شعر فارسی اش را در نُه سالگی چنین سروده بود: «من گنه کار شدم وای به من / مــردم آزار شـدم وای به من»

عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: اشعار دینی، مذهبی و ولائیِ شهریار چندان فراوان است که می توان از آن دیوانی جداگانه ساخت و این نشانگرِ وابستگیِ مستمر و مداوم او به اهل بیت (ع) است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: یکی دیگر از ویژگی های چشمگیر شهریار، عشق و تعلّق خاطر او به ایران و کیان این مُلک است. او در این محبت و میهن دوستی نیز چون دیگر ادیبان بزرگ ایران عمل می کند.

به گفته وی، این دغدغة همة شاعران ایران زمین از گذشته های دور تا امروز بوده است. تمامِ همّ و غمِ شهریار، کیانِ ایران بوده و در هر مُخاطره ای نهیـبی مَهیب بر سر دشمنان میهن و ملت زده و شمشیرِ قلم آخته و به ستیز با بیگانه و اَذنابش پرداخته است.

جنتی گفت: شهریار شاعری اجتماعی و دارای داغ و دغدغة ملت بوده که هرگز خود را به دور و برکنار از مشکلات و مصائب مردم نمی دانست.
وی تاکید کرد: او در تمامی مضامین و موضوعات شعری، اعم از شعرهای خیال انگیز، اخلاقی، حماسی، ملی، دینی و مذهبی، قومی و بومی، طبیعی و توصیفی، مناظره و منظره پردازی، سوگواره و دیگر محورها، سروده های بی نظیر یا کم نظیری پدید آورده که از آن زمره، اشعار سیاسی و اجتماعی ا ست که او را در جرگة یکی از شعرای موضوع مقاومت قرار می دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آنچه مسلم است شهریار همواره در انتظارِ ظفر و غلبة اسلام بوده است و از این روست که در روز تاریخیِ مراجعتِ امام خمینی به ایران که تمام جهان ملتهب و همه ملت ایران منتظر این واقعة مبارک بودند، نخستین شعر خود را در تجلیل از این رهبرِ کبیر و غلبة انقلابِ بشکوهِ مردمی سرود.

وی گفت: شاعرِ ٧٠ ساله از آن پس مدام و مستمر به مناسبت تمامی وقایع انقلاب اسلامی شعرهای ارزنده ای می سراید که امروزه به مثابة گنجینة معنوی و پربهای انقلاب و نظام به شمار می رود. تجلیل از امام خمینی و ریاست جمهور ادیب و فرهنگ پرورِ آن زمان، تجلیل از شهدای دفاع مقدس، تشجیع رزمندگان، تسلا بخشیدن به خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان، تعزیت سران شهید نظام مانند شهدای محراب و دولت و حزب جمهوری اسلامی، همچنین یادآوری ایام الله و حتی مؤسسات و نهادهای انقلابی همواره مورد نظر ایشان قرار داشته و تا واپسین روزهای عمر خود لحظه ای از جهادِ قلمی باز نایستاده است.

جنتی افزود: وجهة دیگر این شاعر بزرگ ملی بُعد ترکی سرائی اوست که در کنار دیگر آثار و اشعارش در اشتهار و بیشتر شهریار مؤثر بوده است. آثار او، به ویژه شاهکار جهانی حیدربابا، به بیش از یکصد زبان دنیا ترجمه شده است.

وی تاکید کرد: انتسابِ شهریار به یکی از گروه های قومیِ برجسته و تاریخ سازِ ایرانی یکی از مهم ترین مزایای او و اقبالِ مردمی از این شاعر تُرک تبار یکی از مهم ترین نشانه ها و حلقه های پیوند و وفاق ملی ایران است.

جنتی گفت: شهریار مانند همة اسلافِ بومی و زبانی خود از نظامی و خاقانی و قطران و هُمام گرفته تا پروین اعتصامی، زبان فارسی را به مثابة زبان ملی و مشترک برای خلاقیتِ ادبی خود برگزید و این سنتِ حسنه و پیوند ملی با او ادامه یافت. ذوق و ظرافت ادبی او در زبان فارسی، اوراقِ زرینی بر ادبیاتِ شکوهمند این مرز و بوم افزود و در بالندگی بیشتر و توانمندتر شدنِ ادبیات تُرکی نیز نقش و تأثیر بزرگی ایفاء کرده است.

وی ادامه داد: شهریارِ ما از نادر چهره هایی ست که در قرون و اعصار یک بار نصیبِ ملتی می شود. اینک خود شاهدیم که دهه ها طی شد اما هنوز سلطنتِ شعر در قُرُقِ شهریار مانده است. ازین رو با توجه به تأکیدِ مقام معظم رهبری که فرمودند: «هر کاری برای شهریار بکنیم باز کم کرده ایم» باید تلاش بیشتری برای تجلیل، معرفی و تعلیم آثار و احوال شاعر کرد.

جنتی گفت: همچنان که در زمرة اهداف این بنیاد هم آمده است، تأسیس کرسیِ شهریارپژوهی و تألیف و درج دروس مربوط به این شاعر در کتاب های تحصیلیِ مقاطع مختلف، همچنین تشریحِ اشعار و تألیف آثاری در حولِ احوال و دقائق و ظرائف ادبی و افکار استاد شهریار از مهم ترین اقداماتی است که باید صورت پذیرد و از انتشار شایعات درباره شخصیت و شعر شهریار و تحریف اشعار و آثار و افکار او ممانعت شود.

وی در خاتمه این روز مبارک، روز ملی شعر و ادب فارسی، را به همة اصحاب قلم و صاحبانِ سخن شادباش گفت و از همة حضارِ ادیب و ادب پرور، رجال علمی و اجتماعیِ حاضر و شعرا و هنرمندانِ گرانقدر تشکر کرد.

در این آیین که هم اکنون در تالار وحدت تهران در حال برگزاری است جمعی از مسئولان فرهنگی و اهالی قلم و نشر و همچنین شعرا و ادیبان نیز حضور دارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :