شهرداری تبریز با سرلوحه قرار دادن سازمان هایی مانند جنرال موتورز ،گوگل ،مایکروسافت که هر از چند گاهی با ایجاد تغییرات گسترده در پست های مدیریتی خود تلنگری به مدیران زده و کارآیی آنها را افزایش می دهند ، با شهامت به اعمال تغییرات در سطوح مدیریتی از طریق بکارگیری نیروهای جدید در پست های مدیریتی ،تغییر محل خدمات مدیران و نیز بکارگیری مدیران موجود در وظایف و مسئولیت های متفاوت از وظایف فعلی اقدام نماید .

سرویس شهری و اجتماعی تبریزمن:  تغییرات و تحولات سریع ، گسترده و شگرف ویژگی بارز جهان کنونی است و همه روزه به واسطه تغییرات تکنولوژیکی، پیشرفت های علمی و دستاوردهای فنی جهان به اندازه چندین سال متحول می شود .

مهمترین ساز و کارهایی که این تغییر و تحولات از طریق آنها مدیریت می شوند ،سازمانها می باشند . بعبارتی سازمانها با درک تغییرات محیطی و با پذیرش جهان پویا و در حال تغییر، خود را با آن انطباق داده و آماده اعمال تغییرات در سبک ها و شیوه های خود در راستای پاسخگویی به تغییرات موجود می شوند .

از آنجا که انسان رکن و شاکله اصلی سازمان ها می باشد لذا تغییر و تحولات سازمانی از مجرای تحولات در انسانها و بعبارتی از تغییرات مدیریت سازمانها شکل می گیرد .

تبریز

شهرداری به عنوان یکی از سازمانهای کلان که وظیفه مدیریت کامل امورات شهری را بر عهده دارد در جبهه و خط مقدم تجربه تغییرات و تحولات محیطی قرار دارد و لازم است که از طریق ایجاد تغییرات در ساختار مدیریت خود، پتانسیل و قابلیت خود برای انطباق با محیط و انتظارات به شدت متغیر شهروندان را افزایش داده و به عنصر پیش گام در مدیریت تغییرات و نیازها تبدیل شده و حتی خود عنصر تغییر و تحول در جامعه باشد .

شهرداری تبریز به عنوان یکی از موفق ترین شهرداری های کشور در چند سال اخیر اقدامات بسیار ارزنده ای در حوزه های مختلف انجام داده و به عامل تحرک و پویایی و بالندگی در شهر تبدیل شده و چهره و منظری مدرن و متفاوت به تبریز بخشیده که همه از دوست و دشمن به آن اذعان دارند .

عامل اساسی این امر وقوع تغییرات کلان در سطح مدیریت ارشد شهری تبریز و روی کار آمدن تفکرات جدید با طرحها و برنامه های نو در مدیریت کلان شهر تبریز بوده است ولی به نظر می رسد که این تحولات شکل ایده آل و مورد انتظار را پیدا نکرده و پویایی و شادابی بیشتری در بدنه مدیریتی شهرداری، لازم است در این چارچوب تمامی متخصصان مدیریت و سازمان از تغییر در سطح مدیران میانی به عنوان عنصری که می تواند روحی جدید به سازمان بخشیده و روحیه ابتکار و تلاش را در آن افزایش داده و به شکل گیری ایده و برنامه های جدید منجر شود ،یاد می کنند .

بدین منظور بکارگیری نیروهای تازه نفس و جوان در پست های مدیریت که دارای تفکرات و ایده های جدید بوده و با متدهای مدیریت سازمان در عصر جدید آشنایی دارند از ضروریات است. همچنین ایجاد تغییرات در وظایف مدیران موجود و بکارگیری آنها در پست های مدیریتی جدید نیز یکی از روشهایی است که در نهایت منجر به افزایش انگیزه در آنها شده و روزمرگی و خستگی روحی را در آنها کاهش داده و به مثابه روح و خونی جدید به کالبد سازمان رونق و حیات دوباره ای می بخشد .

تبریز

بالطبع تغییرات در وظایف و محل فعالیت مدیران می تواند به دلیل ترسی که همیشه انسان از تغییر دارد در نزد همه مدیران مثبت ارزیابی نشده و نگرانی هایی را در آنها به وجود بیاورد، ولی باید پذیرفت که ایجاد تغییرات در محل فعالیت و نیز پست های مدیریتی امری مرسوم و معمول در همه سازمانها بوده و یکی از اصول اولیه مدیریت تغییر در سازمانها می باشد به نحوی که واژه “‌تغییر” شعار روز بسیاری از سازمانها است  و یکی از ضروریات اساسی پویایی سازمانها در راستای استفاده بهینه از منابع محدود مالی و انسانی در اختیار سازمان می باشد.

امری حیاتی برای شهرداری که به عنوان یک سازمان غیردولتی با افت شدید درآمد مواجه شده و در خیلی از موارد هزینه هایش بیش از درآمدش بوده و همه روزه نیز شهروندان انتظار دریافت خدمات بهتری داشته و شهری زیباتر و مدرن تر را طلب می کنند.

لذا ایجاد تغییرات در سطح مدیران به منظور مدیریت شرایط موجود و ایجاد منابع درآمدی جدید و پایدار و نیز مبارزه با سوء استفاده و ریخت و پاش منابع از طریق بکارگیری اندیشه و تفکرات جدید از ضروریات است و طلب می کند که شهرداری تبریز با سرلوحه قرار دادن سازمان هایی مانند جنرال موتورز ،گوگل ،مایکروسافت که هر از چند گاهی با ایجاد تغییرات گسترده در پست های مدیریتی خود تلنگری به مدیران زده و کارآیی آنها را افزایش می دهند ، با شهامت به اعمال تغییرات در سطوح مدیریتی از طریق بکارگیری نیروهای جدید در پست های مدیریتی ،تغییر محل خدمات مدیران و نیز بکارگیری مدیران موجود در وظایف و مسئولیت های متفاوت از وظایف فعلی اقدام نماید .

دست زدن به چنین اقدامی هر چند که ممکن است با مقاومت برخی از مدیران یا با نارضایتی آنها همراه باشد ولی در بلند مدت به نفع شهرداری بوده و به تحول ساختاری مثبت و چابک سازی سازمان خواهد انجامید چرا که در علم مدیریت تغییر ضرورت سازمان می باشد.

در این بین به نظر می رسد که شورا به عنوان پارلمان شهری دارای وظیفه ای اساسی بوده و لازم است که با اعمال نظارت مناسب بر عملکرد مدیران شهرداری انجام وظایف به بهترین شکل را از آنها طلب نموده و پلی بین مردم و مدیران شهرداری باشد . امری که تابحال از طریق همدلی بین اعضا شورای و هماهنگی و پشتیبانی شورا با شهردار اتفاق افتاده و تبریز را به الگو و نمونه ای موفق از تعامل شورا و شهرداری تبدیل کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :