در نظرسنجی که نیروی انتظامی از میان ۱۱ هزار نفر از هموطنان انجام داده است، عملکرد نوروزی پلیس از منظر مسافران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تبریزمن، بر اساس یک نظر سنجی که نیروی انتظامی از میان ۱۱ هزار نفر از هموطنان انجام داده مردم به پلیس نمره قبولی دادند و نظرات خود را نسبت به احساس امنیت مالی ، جانی و … بیان کردند.

مسافران نوروزی چه میزان از عملکرد و رفتار پلیس رضایت داشته اند؟

فراهم ساختن محیطی سرشار از امنیت و آرامش و فضایی مملو از هنجارمندی و انضباط جویی برای مسافران پرشمار نوروزی از جمله مهمترین اهدافی هستند که نیروی انتظامی هر ساله برای تحقق آنها از هیچ جد و جهدی فروگذار نمی کند.

در ایام تعطیلات نوروزی امسال نیز در قالب ” طرح نوروزی ” و با اتخاذ شعار ” تعامل پلیس و مردم ؛ نظم و قانونمندی و نشاط بهاری ” برای تحقق حداکثری این اهداف، پلیس کوشید تا تلاش های خود را مضاعف سازد. حال این سوال پیش روی ما است که آیا پلیس با ” اقدامات هوشمندانه ” و ” طرح های ضربتی ” خود توانسته است ایمنی شهروندان به ویژه مسافران نوروزی را تامین کند و زمینه و بستر را برای ظهور و بروز رفتارهای هنجارمند و منظم مهیا سازد ؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها و پرسش های مشابه ، در ایام تعطیلات یک نظرسنجی جامع به سامان رسید. در سطور زیر چکیده ای از یافته های آن نظرسنجی گزارش می شود.

روش شناسی

در این نظرسنجی از روش ” پیمایش دو مرحله ای ” (زمینه یابی ) استفاده شد. برای این منظور نظرات نمونه ای به حجم ۱۱۰۰۰ نفر در دو وهله زمانی ، یکی در روزهای آغازین تعطیلات نوروزی و دیگری در واپسین روزهای تعطیل ، با استفاده از یک مقیاس اندازه گیری دارای روائی مناسب و پایائی بالا اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری مناسب و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

الف- یافته های جمعیت شناختی

۱-۳۳ درصد پاسخ دهندگان این نظرسنجی را زنان و بقیه آنها را (۷۷درصد) مردان تشکیل می دادند

۲-پاسخ دهندگان در دامنه سنی ۱۵ تا ۸۰ سال ( با میانگین سنی ۳۹ سال ) قرار داشتند

۳-اغلب پاسخ دهندگان (۸۲درصد ) متاهل و بقیه (۱۸ درصد ) مجرد بودند

۴- تحصیلات پاسخ دهندگان از بی سواد تا دکترای تخصصی ( با میانگین دیپلم ) در نوسان بود

ب- میزان احساس امنیت

میزان احساس امنیت مسافران در مولفه های مالی ، جانی ، ناموسی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی مورد اندازه گیری قرار گرفت. میانگین نمرات آنان بر اساس تراز ۱۰۰ در مولفه های شش گانه در جدول زیر درج شده است.

جدول ۱: میانگین احساس امنیت مسافران نوروز ۹۵

مولفه

میانگین

مالی (عدم ترس از سرقت)

 ۸۴

جانی(عدم ترس از مورد حمله قرار گرفت)

۹۳

ناموسی ( عدم ترس از مزاحمت و تعدی)

۸۷

روانی ( عدم ترس از تحقیر و توهین)

۸۷

اجتماعی ( عدم ترس از طرد و بی حرمتی عمومی)

۸۸

اخلاقی (عدم ترس از نقض اخلاقیات)

۸۵

میانگین کل

۸۶

همانگونه که میانگین های درج شده در جدول بالا نشان می دهد شهروندان در تمامی مولفه های شش گانه احساس امنیت نمرات بالایی کسب کرده اند. میانگین کل احساس امنیت نیز ۸۶ از ۱۰۰ ( ۱۸ از ۲۰ ) است. بالاترین احساس امنیت نیز مربوط به امنیت جانی و کمترین آن مربوط به امنیت مالی بوده است. از مجموع این میانگین ها می توان نتیجه گرفت که تنها حدود ۲۰ درصد شهروندان در مجموع ” احساس ناامنی ” داشته اند.

ج – رضایت از عملکرد پلیس در ایام تعطیلات

میزان رضایت شهروندان از عملکرد پلیس با چند مولفه مورد اندازه گیری قرار گرفت. خلاصه نتایج حاصل بر اساس تراز ۱۰۰ در جدول زیر درج شده است.

جدول ۲: میانگین رضایت از عملکرد پلیس در ایام تعطیلات نوروز

مولفه

میانگین

اطلاع رسانی و آموزش به موقع

۸۶

حضور در اماکن و معابر

۸۴

سرعت عمل در کمک رسانی به مسافران

۷۸

از بین بردن فرصت جرم وکجروی

۷۷

تسهیل فرایند ایاب و ذهاب (ترافیک)

۷۵

میانگین کل

۸۰

همان گونه که ملاحظه می شود نمره رضایت شهروندان از عملکرد پلیس در ایام تعطیلات ۸۰از ۱۰۰ ( ۱۶ از ۲۰ ) است. کمترین آن مربوط به تسهیل ترافیک و بیشترین آن مربوط به آموزش و اطلاع رسانی به موقع است.

د- رضایت از رفتار و برخورد کارکنان پلیس

مسافران نوروزی چه میزان از رفتار و برخورد ماموران پلیس رضایت داشته اند ؟ برای پاسخ به این پرسش نظرات مسافران با چند سوال اندازه گیری شد. حاصل آن نظرات در جدول زیر درج گردیده است.

جدول ۳: میانگین رضایت مسافران از رفتار و برخورد کارکنان پلیس

مولفه

میانگین

برخورد احترام آمیز با مردم

۷۹

برخورد مقتدرانه اما احترام آمیز با متخلفان

۷۶

رعایت عدالت در برخورد خورد با متخلفان

۷۴

راهنمایی صبورانه مسافران

۸۲

کمک فنی به مسافران نیازمند کمک

۸۷

میانگین کل

۷۹

میانگین های درج شده در جدول بالا نشان می دهد که در اغلب مقوله های رفتاری شهروندان از برخورد ماموران پلیس رضایت داشته اند. رضایت کل نیز ۷۹ از ۱۰۰ ( ۸/۱۵ از ۲۰) بوده است.

ه- رضایت ماموران پلیس از همکاری و قانونمندی مسافران

از شماری از ماموران پلیس به ویژه ماموران راهنمایی و رانندگی ، پرسیده شد که در تعطیلات نوروز امسال چه میزان از برخورد و تعامل و رعایت قانون توسط شهروندان به ویژه مسافران ، راضی بوده اند ؟ نتیجه نشان داد که ۹۲درصد آنان در حد خیلی زیاد و زیاد از برخورد و رفتار مسافران رضایت داشته اند.

نتیجه گیری

نتایج این نظرسنجی آشکار ساخت که شعار نوروزی ناجا ( پلیس و مردم ؛ نظم و قانونمندی و نشاط بهاری ) در ایام تعطیلات نوروزی به گونه ای مطلوب محقق شده است. چه، از یک سو تعاملی مثبت و سودمند بین پلیس و مردم شکل گرفته است. این تعامل آنقدر سودمند بوده است که این دو در حد مورد انتظار از یکدیگر رضایت داشته اند. از دیگر سو پیامد این تعامل رعایت حداکثری قانون و تبعیت از هنجارهای پذیرفته شده جامعه بوده است. در سایه این قانونمندی و هنجارگرایی و نظم مندی” احساس امنیت ” شهروندان محترم ، در تمامی مولفه های این پدیده ، فزونی یافته است  و لاجرم با افزایش احساس امنیت همگانی ، نشاط و شادابی بهاری، آنگونه که شایسته است ، به درون روان شهروندان راه یافته است و تعامل و معاشرت آنان با یکدیگر نیز این نشاط بهارانه را دو چندان ساخته است. از همین روی ، امیدواریم این رویه شایسته در سال ” اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ” به یک فرهنگ ماندگار و پویا تبدیل شود.

سرانجام یادآور می شود که :

*احساس امنیت مسافران
*رضایت مسافران از عملکرد پلیس
* رضایت مسافران از رفتار و برخورد پلیس

در تعطیلات نوروز ۱۳۹۵ در مقایسه با تعطیلات سال قبل بین ۵ تا ۱۰ نمره از ۱۰۰ ( ۱ تا ۲ نمره از ۲۰) افزایش یافته است. همچنین ، رضایت ماموران پلیس از مردم ۱۵ نمره از ۱۰۰ ( ۳ نمره از ۲۰) اضافه شده است.

این یافته نشانگر آن است که جامعه ما به صورت معناداری گام در راه قانونمندی ، هنجارپذیری و “نشاط عقل محور” نهاده است و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به پلیس بهبود یافته است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :