سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در راستای رتبه بندی شرکت های امور خدمات شهری تنظیف فراخوان داد.

به گزارش تبریزمن به نقل از سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز، این سازمان با استناد به مصوبه مورخه ۹۴/۳/۶ کمیته فنی حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز اقدام به فراخوان شرکت های

b19256حوزه پسماند در خصوص تعیین رتبه بندی کرده است.

در اطلاعیه فراخوان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز آمده است بدینوسیله از کلیه شرکتهای فعال در امور خدمات شهری تنظیف دعوت به عمل می آید جهت اخذ رتبه بندی مدارک مورد نیاز را از تاریخ ۹۴/۳/۱۵ لغایت ۹۴/۴/۱۵ در پاکت سربسته به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ارسال نمایند.

شرکت هایی که فعالیت های امور خدمات شهری و تنظیف را انجام می دهندمی توانند مدارک خود را به آدرس تبریز – میدان آذربایجان، به طرف فرودگاه – نرسیده به پل آجی چای، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز تحویل و رسید دریافت نمایند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :