براساس این برنامه ریزی لیگ برتر در یک نیم فصل ۳ تعطیلی بزرگ خواهد داشت؛ یعنی ۴ هفته انجام می شود ، یک ماه تعطیل است ، ۳ هفته دیگر برگزار می شود و ۲۲ روز تعطیل است و دست آخر پس از گذشت ۳ هفته دیگر یک ماه تعطیل است. تعطیلات لیگ برتر براساس بازی های تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ است .

به گزارش تبریزمن،برنامه نیم فصل اول لیگ برتر اعلام شد. قرعه کشی شانزدهمین لیگ برتر درآخرین ساعات روز سه شنبه برگزار و پس از آن برنامه لیگ برتر برای یک نیم فصل اعلام شد.

براساس برنامه اعلام شده به باشگاه ها لیگ برتر در نیم فصل دو تعطیلی یک ماه و یک تعطیلی ۲۲ روزه خواهد داشت. که اولین تعطیلی پس از هفته چهارم خواهد بود که یک ماهه است دومین تعطیلی ۲۲ روزه است و پس از هفته هفتم انجام خواهد شد و سومین تعطیلی لیگ برتر به مدت یک ماه و پس از هفته دهم خواهد بود.

براساس این برنامه ریزی لیگ برتر در یک نیم فصل ۳ تعطیلی بزرگ خواهد داشت؛ یعنی ۴ هفته انجام می شود ، یک ماه تعطیل است ، ۳ هفته دیگر برگزار می شود و ۲۲ روز تعطیل است و دست آخر پس از گذشت ۳ هفته دیگر یک ماه تعطیل است.

تعطیلات لیگ برتر براساس بازی های تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ است .

هفته اول:

دوشنبه و سه‌شنبه، ۴ و۵ مردادماه ۹۵

صبای قم – صنعت نفت آبادان

سیاه‌جامگان مشهد – ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان – ماشین‌سازی تبریز

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان

استقلال – نفت تهران

سایپا – پرسپولیس

گسترش‌فولاد تبریز – پیکان

سپاهان اصفهان – پدیده خراسان

هفته دوم:

یکشنبه و دوشنبه، ۱۰ و ۱۱ مردادماه ۹۵

پیکان – صبای قم

پرسپولیس – فولاد خوزستان

نفت تهران – سپاهان اصفهان

پدیده خراسان – سیاه‌جامگان مشهد

استقلال خوزستان – استقلال

ذوب‌آهن اصفهان – سایپا

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌سازی تبریز – گسترش‌فولاد تبریز

هفته سوم:

جمعه و شنبه، ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۹۵

صبای قم – ماشین‌سازی تبریز

سپاهان اصفهان – استقلال خوزستان

نفت تهران – پدیده خراسان

استقلال – صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان

گسترش‌فولاد تبریز – پرسپولیس

سیاه‌جامگان مشهد – سایپا

تراکتورسازی تبریز – پیکان

هفته چهارم:

پنجشنبه و جمعه، ۲۱ و۲۲ مردادماه ۹۵

پرسپولیس – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – گسترش‌فولاد تبریز

سیاه‌جامگان مشهد – فولاد خوزستان

ماشین‌سازی تبریز – تراکتورسازی تبریز

سایپا – پدیده خراسان

صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان

پیکان – استقلال

استقلال خوزستان – نفت تهران

هفته پنجم:

جمعه، ‌شنبه و یکشنبه، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ شهریورماه ۹۵

صبای قم – ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان – سایپا

پدیده خراسان – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس

نفت تهران – صنعت نفت آبادان

استقلال – ماشین‌سازی تبریز

گسترش‌فولاد تبریز – سیاه‌جامگان مشهد

سپاهان اصفهان – پیکان

هفته ششم:

پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ شهریورماه ۹۵

سیاه‌جامگان مشهد – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستان – پدیده خراسان

صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان

پیکان – نفت تهران

ماشین‌سازی تبریز – سپاهان اصفهان

سایپا – گسترش‌فولاد تبریز

پرسپولیس – استقلال

هفته هفتم:

چهارشنبه و پنجشنبه، ۳۱ شهریور و اول مهرماه ۹۵

صبای قم – سایپا

استقلال – ذوب‌آهن اصفهان

گسترش‌فولاد تبریز – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – پیکان

تراکتورسازی تبریز – سیاه‌جامگان مشهد

نفت تهران- ماشین‌سازی تبریز

پدیده خراسان – صنعت نفت آبادان

سپاهان اصفهان – پرسپولیس

هفته هشتم:

جمعه و شنبه، ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۹۵

فولاد خوزستان – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان

ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان

سایپا – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – نفت تهران

سیاه‌جامگان مشهد – استقلال

پیکان – صنعت نفت آبادان

گسترش‌فولاد تبریز – پدیده خراسان

هفته نهم:

پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۹۵

صبای قم – گسترش‌فولاد تبریز

نفت تهران – ذوب‌آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – پرسپولیس

صنعت نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز

سپاهان اصفهان – سیاه‌جامگان مشهد

استقلال – سایپا

پدیده خراسان – پیکان

هفته دهم:

پنجشنبه و جمعه، ۶ و ۷ آبان‌ماه ۹۵

صبای قم – پدیده خراسان

ذوب‌آهن اصفهان – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – استقلال

گسترش‌فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز

سیاه‌جامگان مشهد – نفت تهران

ماشین‌سازی تبریز – پیکان

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

سایپا – سپاهان اصفهان

هفته یازدهم:

پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ آذرماه ۹۵

تراکتورسازی تبریز – صبای قم

صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن اصفهان

سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – سیاه‌جامگان مشهد

نفت تهران – سایپا

پدیده خراسان – ماشین‌سازی تبریز

استقلال – گسترش‌فولاد تبریز

پیکان – پرسپولیس

هفته دوازدهم:

پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۹۵

صبای قم – استقلال

ذوب‌آهن اصفهان – پیکان

فولاد خوزستان – نفت تهران

سایپا – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان

پرسپولیس – ماشین‌سازی تبریز

سیاه‌جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان

گسترش‌فولاد تبریز – سپاهان اصفهان

هفته سیزدهم:

پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۹۵

سپاهان اصفهان – صبای قم

ماشین‌سازی تبریز – ذوب‌آهن اصفهان

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان

استقلال – تراکتورسازی تبریز

نفت تهران – گسترش‌فولاد تبریز

پیکان – سیاه‌جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – سایپا

پدیده خراسان – پرسپولیس

هفته چهاردهم:

پنجشنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۹۵

صبای قم – نفت تهران

ذوب‌آهن اصفهان – پرسپولیس

فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

گسترش‌فولاد تبریز – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – سپاهان اصفهان

سیاه‌جامگان مشهد – ماشین‌سازی تبریز

سایپا – پیکان

استقلال – پدیده خراسان

هفته پانزدهم:

جمعه، شنبه و یکشنبه، ۳، ۴ و ۵ دی‌ماه ۹۵

استقلال خوزستان – صبای قم

پدیده خراسان – ذوب‌آهن اصفهان

پیکان – فولاد خوزستان

نفت تهران – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌سازی تبریز – سایپا

پرسپولیس – سیاه‌جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – گسترش‌فولاد تبریز

سپاهان اصفهان – استقلال


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :