با فرا رسیدن ماه محرم بعضی از رانندگان خودروهای خودشان را با نام و القاب امام حسین مزین می کنند.

به گزارش تبریزمن ، تصاویری که مشاهده می کنید از سطح شهر گرفته شده است.

۳۶۹۹۳۰۵_۱۳۸

۳۶۹۹۳۱۱_۸۸۴

۳۶۹۹۳۱۴_۲۹۸

۳۶۹۹۳۱۶_۶۸۰

۳۶۹۹۳۱۷_۲۴۵

۳۶۹۹۳۱۸_۹۹۹

۳۶۹۹۳۱۹_۴۶۸

۳۶۹۹۳۷۳_۶۷۰

۳۶۹۹۳۷۴_۸۲۹

۳۶۹۹۳۷۵_۶۸۵

۳۶۹۹۳۷۶_۴۵۵

۳۶۹۹۳۷۷_۹۷۱

۳۶۹۹۳۷۸_۵۹۳

۳۶۹۹۳۷۹_۵۹۲

۳۶۹۹۳۸۰_۶۳۰


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :