رییس بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی گفت: کشاورزی پایدار در کوتاه‌مدت و به طور احتمالی در درازمدت باعث کاهش تولید می‌شود و معنی آن نیز تولید همیشگی با توجه به پتانسیل منابع است.

به گزارش تبریزمن، حسین محمدی مزرعه افزود: کشاورزان برای اجرای کشاورزی پایدار باید توجه به مسایل زیست محیطی و رعایت اصول حفاظت از آن، استفاده معقول و منطقی از منابع، تناسب برنامه های اجرایی با شرایط اکولوژیک، مدیریت مصرف منابعی مانند آب و خاک، توجه به جنبه های اقتصادی و اجتماعی پایداری تولید، عدم استفاده از نهاده‌های مضر برای سلامت انسان و محیط زیست مدّنظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این مسئله که کشاورزی پایداری مستلزم محدود کردن تولید (تولید بهینه به جای تولید حداکثری) است، کشاورزانی که به این سمت حرکت کنند دچار ضرر اقتصادی خواهند شد.

محمدی مزرعه ادامه داد: کشاورزان رغبتی به استفاده از کشاورزی پایدار ندارند و نیز سیاست خاصی در جهت حمایت از این نوع کشاورزان به چشم نمی‌خورد.

 رییس بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان ‌شرقی از انجام پذیر نبودن زمینه عملی کشاورزی پایدار در ایران گفت و عنوان کرد: با توجه به اینکه حفاظت از منابع آب،خاک و منابع طبیعی و مدیریت تولید کشاورزی با توجه به توانایی منابع از اهداف اصلی کشاورزی پایدار است، بنابراین زمینه عملی برای اجرای کشاورزی پایدار در ایران مهیا نیست.

 وی افزود: با توجه به افزایش ارزش اقتصادی محصول، این کاهش کمّی می‌تواند جبران شود، ولی در کشور ما تفاوت محصولات تولید شده در شرایط پایدار با شرایط عادی ملموس نیست.

محمدی مزرعه اظهار کرد: اکثر طرح‌های تحقیقات در راستای بهینه کردن تولید توأم با مصرف بهینه نهاده‌ها است. کارهایی که در جهت کاهش خاک‌ورزی، کاهش مصرف سموم شیمیایی مضر، مصرف بهینه آب و… در این مرکز انجام می گیرد همگی در راستای کشاورزی پایدار است، ولی این نوع کارها مستلزم حمایت دولت است تا در کشور جا بیفتد.

 وی یادآور شد: کشاورزی پایداری باعث کاهش تولید می شود ولی از نظر کیفی می تواند با بِرَند محصول سالم ارزش بیشتری داشته باشد.

محمدی مزرعه با اشاره به نقش کشاورزی پایدار در تولید محصولات باکیفیّت تاکید کرد: با توجه به اهمیت کیفیّت محصولات کشاورزی در صادرات آنها، کشاورزی پایدار می‌تواند به تولید محصولات کیفی کمک نماید و از اینرو اثرگذاری آن در صادرات غیرقابل انکار است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :