مدرسه پیشرفته ( Advanced school ) بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین، چهارم و پنجم خردادماه سال جاری در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

به گزارش تبریزمن، رئیس پژوهشکده ستاره شناسی و فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز گفت: این مدرسه با تاکید بر ویژگی های نوری و افزاره های اپتوالکترونیکی برگزار می شود.

اصغر عسگری هدف از این گردهمایی را فراهم آوردن محیطی مناسب به منظور گفت و گو و تبادل نظر در زمینه تازه های فیزیک و سیستم های ابعاد پایین برشمرد و افزود: در این مدرسه اساتیدی از کشورهای ایتالیا، روسیه، کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، ترکیه و ایران به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: محورهای این رویداد علمی خواص نوری، ترابردی، مگنتواپتیکی و افزاره های نوری چاهها، سیم ها و نقاط کوانتومی، خواص نوری وترابردی سیستم های دو بعدی نوین شامل گرافن، فسفرن، نیترید بورن ، استانن، دی سولفید تنگستن، ساختارهای هیبریدی با ابعاد پایین، پلیمرها و نیم رسانا های آلی و افزاره های نوری آنهاست.

رییس پژوهشکده ستاره شناسی و فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز اظهار کرد: به منظور فراهم کردن فرصتی برای معرفی کارهای پژوهشی جدید و ارائه نتایج و یافته های پژوهشی، تعداد محدودی مقاله جهت ارائه، صرفا به صورت پوستر پذیرفته خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :