به گزارش تبریزمن، حمزه یونس در تمرینات تراکتورسازی بمب خنده و انرژی است و با انجام کار های مختلف سعی در ایجاد فضای مثبت در تمرین را دارد.

حال روز گذشته حمزه یونس تصمیم گرفت پس از کشتی گرفتن با سینا عشوری، گریزی به دروازبانی هم زده آن را نیز امتحان کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :