فعالیت های دسته جمعی ای چینی ها با نظم و ترتیب خاصی انجام می شود. این فعالیت ها شامل رژه های نظامی، تلاش برای شکستن رکوردهای جهانی یا امتحان های دسته جمعی هستند.

تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها
تصاویر: نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :