به گزارش تبریزمن، پیشینیان و پیران ما خاطرات بسیاری از بازی‌هایی دارند که با فضای خاکی روستاها گره‌خورده بودند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :