قائم مقام شهردار تبریز، در اولین نشست شهرداران مناطق تاریخی فرهنگی شهرهای کشور، نگرش شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز نسبت به موضوع بافت های تاریخی را، نگرشی تخصصی دانست.

به گزارش شهریار، مرتضی آبدار در سخنان خود در این نشست، گفت: آنچه که در بحث مناطق تاریخی و فرهنگی اهمیت دارد، نوع برخورد و عملکرد شهرداران این مناطق با مسئله است.

b21252

وی با اشاره به سابقه تاریخی تبریز افزود: کاوش های صورت گرفته، نشان می دهد که تبریز از سبقه تاریخی ۴هزار ساله برخوردار است و این موضوع باید انگیزه ای برای مدیران باشد تا در این حوزه، به حفظ آثار ارزشمند و ابنیه ذیقیمت تاریخی، اهتمام بیشتری بخرج دهند.

قائم مقام شهردار تبریز، در بخش دیگری از سخنان خود، به  اقدامات شهرداری در مورد احیای بافت های فرسوده و حفظ بافت تاریخی در مجاورت آن اشاره کرد و گفت: ایجاد شهرداری تاریخی فرهنگی در محدوده شهرداری منطقه ۸ تبریز، تهیه طرح تفصیلی برای تبریز به همکاری دیگر نهادها، ورود به احیای بافت های فرسوده شهر، تصویب سیاست های تشویقی برای اهالی این محدوده ها، خرید خانه های تاریخی تبریز و تغییر کاربری آن ها متناسب با وضعیت و موقعیت مکان و تبدیل عمارت شهرداری به موزه شهر و شهرداری، از جمله اقدامات شهرداری تبریز در حوزه بافت های تاریخی تبریز است.

آبدار همچنین، خاطرنشان کرد: نگرش شهرداری و شورای شهر تبریز نسبت به موضوع بافت های تاریخی شهر، نگرشی تخصصی است و جا دارد به این ترتیب از این دو نهاد قدردانی کنیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :