به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

526287_385 526288_281 526289_309 526290_286 526291_682 526292_981 526293_145 526294_360 526295_354 526296_481 526297_183 526298_641 526299_930 526300_452 526301_157 526302_794 526303_598 526304_208 526305_338 526306_361 526307_405 526308_273


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :