به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

526810_722 526811_432 526812_246 526813_743 526814_649 526815_201 526816_652 526817_300 526818_288 526819_655 526820_328 526821_438 526822_963 526823_305 526824_421 526825_201 526826_659 526827_723 526828_382 526829_337 526830_810 526831_407


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :