به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های امروز به سخنرانی دکتر روحانی در مراسم اعتدال، زنان و توسعه اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


عناوین روزنامه های امروز 94/11/19


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :